Tiz we goragly VPN

VPN hyzmatlarda tehnologik lideri

Tiz we goragly VPN

VPN hyzmatlarda tehnologik lideri

 • Anonim ýagdaýda resurslary ulan
 • Surf like from home wherever you are
 • VPN serwerler 57 ýurtlaryň 116 şäherlerde
 • Bütün dünýäde millionlaryň ynamy
best vpn provider
Häzir hasaby açmak

Goragly onlaýn tölegler. Gurnamak aňsat. 3 minutyň içinde howpsuz ýagdaýda resurslary ulanyň.

Şunda görünýär
Lifehacker Astrill VPN-iň barada ýazypdyr
Torrentfreak Astrill VPN iň amatly VPN diýip ynanýr
Techradar bizde iň tiz VPN hyzmatlar bardygy barada bilýär
CNET-de VPN Astrilliň anonimligini halaýar
The Beijinger biziň gorag diwarlaryň üstünden geçip bilýänimiz barada habarly

Astrill VPN-i näme üçin ulanmaly?

hide ip online

Anonim ýagdaýda resurslary ulan

Onlaýn şahsyýetiňizi gizläň we anonim ýagdaýda websaýtlara aýlanyň. Siziň IP salgyňyz bütinleý gizlin - şonuň üçin sizi hiç kim hiç haçan yzarlap bilmez

download fast secure vpn

Websaýtlarda howpsuzly geziň

Sizin Internet yöl hereketiňiz her hili hakerlerden we içalylardan fonda bökdençsizli işleýän SSL kodlaşdyrma arkaly goranylýar

fast vpn encryption

Network of powerful servers

Astrill has a vast network of super powerful dedicated servers all around the globe so that everything runs smoothly without lags

best vpn app

Unlimited devices

Every personal VPN plan allows you to connect up to 5 devices in your household simultaneously to any servers from our vast VPN network.

Astrill näme üçin iň amatly saýlaw

Ähli planlaryň içine girýär
Çäksiz enjamlary bikirdiriň Çäksiz enjamlary bikirdiriň
Çäksiz goýberijilik ukyby Çäksiz goýberijilik ukyby
Çäksiz serwer çalyşmalar Çäksiz serwer çalyşmalar
Çäksiz tizlik Çäksiz tizlik
24/7 goldaw 24/7 goldaw
Ýazgylar saklananok Ýazgylar saklananok
BitCoin goldanylýar BitCoin goldanylýar
Serwerler 57 ýurtlarda Serwerler 57 ýurtlarda
Häzir hasaby açmak

Goragly onlaýn tölegler. Gurnamak aňsat. 3 minutyň içinde howpsuz ýagdaýda resurslary ulanyň.

Fast VPN

Astrill VPN juda tiz!

Elbetde! Haçanda VPN üpçün edijileriň köpüsi arzan we pes netijeli hyýaly hususy serwerler (VPS) teklip edýän bolsalar, Astrillda hemme zatlary bökdençsiz we garaşmasyz işletmek üçin bütindünýäde ýaýranan super güýçli bellenen serwerleriň tiz tory bar.

Biz bütün dünýä hakda aladalanýarys

VPN serwerler 57 ýurtlaryň 116 şäherlerde
 • Amerikanyň Birleşen Ştatlary
 • Fransiýa
 • Birleşen Patyşalyk
 • Ispaniýa
 • Hindistan
 • Braziliýa
 • Ýaponiýa
 • Italiýa
 • Niderlandlar
 • Şweýsariýa
 • Kanada
 • Şwesiýa
 • Germaniýa
 • Çeh Republikasy
Ähli ýurtlary & ýerleri görkez
Best VPN Server
easy vpn

Mugt VPN programmalar

Hiç tehniki hünärler gerek däl

Astrill Windows, macOS, Linux, iOS, Android we router üçin mugt we ulanylyşda amatly VPN programmalary üpçün edýär. Websaýt we enjam filtrlenden, App Guard-dan, Smart Mode-dan we beýleki funksiýalardan hezilini görüň. Wi-Fi routeriňzde Astrill VPn bilen islendik enjamy VPN-e birikdiriň.

Size näme gelişýär?
Şahsy VPN meýilnamasy

Şahsy VPN meýilnamasy

Öz gizlinligiňizi dikeldiň
 • Çäksiz enjamlar öýde
 • Access Internet like from home
 • Protect your privacy on-line
Häzir hasaby açmak Gurnamak aňsat. 3 minutyň içinde howpsuz ýagdaýda resurslary ulanyň.
Biznes VPN meýilnamasy

Biznes VPN meýilnamasy

Kompaniýaňyzy goraň
 • Işe-degişli e-poçtalaryňyzy goraň
 • Iş jansyzlykdan goranyň
 • Işgärler üçin hasaplary dolandyryň
Bahalary serediň Bir hasap. Birnäçe ulanjylar. Iň gowy baha.

Müňlerçe hoşal synlar

George

Found it very user friendly. great selection of countries. keep up the good work!

Petteri

Easy to use out of the box! Recommended even for beginners!

Ogodo

I love astrill service both fast and strong

Ari

so far, I am very satisfied with the reliability and functions of Astril...

Jason

fantastic i have used 3 other vpn's that i will not mention , this is the clear winner fast ,ease of use and great customer support could not ask for more . Jason

Tracy

Great product. Use is on my phone and Ubuntu Linux

Şahsy VPN baha meýilnamasy

Her plan bir ýerden bir wagtda 5 birikmeleriň içine alýar
Biznes üçin çözgüt gözleýänizmi? Bahalary serediň
Moon
1 Aý
$ 30.00 aýda

Tölemek $30.00 her aý

Iň halanýan
1 Ýyl
$ 15.00 aýda

Tölemek $360.00
$180.00 her ýyl

Ýatda sakla 50%

Astrillonaut
2 Ýyl
$ 12.50 aýda

Tölemek $720.00
$300.00 her 2 ýyl

Ýatda sakla 58%