iOS VPN plany

Astrill VPN siziň iOS enjamyňyz üçin ýörite plan teklip edýär. Ulanmak üçin amatly VPN programmasy bilen öz iPhone, iPad ýa-da iPod-da anonim boluň we bütün dünýäde 50-den hem artyk ýurtlar bilen birikdiriň.

iOS
Planet
Shuttle
Goragly ýagdaýda serediň, faýllary paýlaşyň, wideolary translirlän ýa-da adamlar bilen söhbetleşiň

Goragly ýagdaýda serediň, faýllary paýlaşyň, wideolary translirlän ýa-da adamlar bilen söhbetleşiň

iOS enjamlar elmydama Internete birikli. Kodlamadyk maglumatlary we onlaýn bolýan hemme kişiler barada peýdaly habarlary çöplemek üçin hakerler we hökümetler onlaýn hereketlerini barlaýarlar

Sizden ygtyýar almazdan, siziň söwda dükanyňyzyň salgysy hatda hem kredit kart maglumaty ygtyýarsyz taraplaryň ellerine baryp bilýär. Siziň bilen gatnaşýan şahslar indi gizlin zat galyp bilmeýär. Sizin seredýän zatlarynýz yzarlanýarlar. Size elmydama goragly ýagdaýda saklamak üçin Astrill VPN siziň ähli ýol hereketiňizi kodlaýar.

Serherlere özüňizi çäklendirmäge ygtyýar bermäň!

Ençeme websaýtlar we hyzmatlar, has-da onlaýn aýdym-saz we wideo hyzmatlar, ýerleşiş-esasly IP bökdemelere tabyn bolýarlar. Astrill VPN 50-den hem köp ýurtlarda serwerleri teklip edýär. Biziň serwerlerimizden islendigiňize birikdiriň we ol ýurtlaryň birinde bolýansyňyz ýaly websaýtlara aýlanyň hem-de geografik-esasly çäklendirilen mazmunlara ygtyýarlylyk alyň. Siz ABŞ-de, Braziliýada, Germaniýada, Ýaponiýada, Birleşen Patyşalykda ýa-da dünýäniň islensik nokadynda bolýansyňyz ýaly görüp serediň.

Best VPN Server
Yzyňyzy galdyrmaň

Yzyňyzy galdyrmaň

Gizlinlik biznesiň we VPN-iň lideri hökmünde, biz siziň internet hereketiňiz barada ýazgylary saklamaýarys. Şol sebäpli hatda eger-de biz mejbur edilsek hem, biz siz barada hiç hili maglumat berip bilmeýäris çünki bizde şol ýaly hiç zatlar ýok. Çünki edil şol serweri ýüzlerçe beýleki ulanyjylar hem ulanýarlar, siz şol belli wagt onlaýn näme edýäniňizi hiç kim aýdyp bilenok. Astrill VPN bilen doly anonim boluň.

Siziň wagtyňyz gymmat, bir düşünýäris

Siziň wagtyňyz gymmat, bir düşünýäris

Astrill VPN bütün dünýäde ultra-tiz VPN serwerleriň toryny üpçün edýär. Olaryň köpüsi 1Gbit ýa-da 10Gbit baglanyşyklara bagly, şonuň üçin Astrill VPN üçin tizlik hiç haçan mesele däl. Ygtybarly VPN birikmesi bilen websaýtlary çalt ýükläň we HD-de wideolary translirlän. Hiç hili ýol hereket ýa-da goýberijilik ukyby çäklere mejbur bolman göçürip alyň. Astrill VPN siziň wagtyňyzy zaýalamaz, ýerleşişe garamazdan, VPN birikmämiziň iň amatly tizligi we ygtybarlylygy kepillemek üçin bizde Internetiň her uly tor bölege birikdirilen serwerlerimiz bar.

Astrilli her platformada synap görüň

Astrilli her platformada synap görüň

Noutbuk ýa-da desktopyňyzda hem şol ýaly ajaýyp funksiýalar gerekmi? Onda standard VPN toplumy alyň we isleýän platformada, Mac, Windows, Linux, Android, Blackberry ýa-da router, bir ýerde bir wagtda 5 enjamlardan çenli seredip görüň.

Standard VPN baha meýilnamasyna baryň

Siziň üçin otpimal bolýan zady saýlaň

Astrill iOS plany

  • Diňe 1 enjam
  • Diňe iOS
  • Protokol saýlama ýok
  • Diňe Apple store tölegi
Baha:
$29.99/aý Töleg 179.99 her ýyl
iOS
Diňe iOS programmadan satyn alynyp biler.

Astrill standard plany

  • bir ýerde bir wagtda 5 enjamlar
  • iOS, Mac, Windows, Linux, Android, Blackberry, Router
  • OpenWeb, OpenVPN, StealthVPN, L2TP, SSTP, IPSec
  • Kredit kart, Wechatpay, Alipay, Bitcoin we beýlekiler
Baha:
$15.00/aý Töleg 180.00 her ýyl
Aňsat beýgeltme. Hemmesi birnäçe basyş arkaly.

Näme üçin Astrill iOS üçin iň amatly VPN

Biziň iOS programmamyz birnäçe kämil funksiýalarly iň amatly VPN işleýişi teklip edýär
Bir basyş bilen VPN-e birikdiriň

Bir basyş bilen VPN-e birikdiriň

Astrill VPN programmaň bir uly AÇ/ÝAP düwmesi bar we ähli sazlamalar oňaýly bir kiçi penjiräň içine sygýarlar. Ulanmak üçin super aňsat.

Smart mode

Smart mode

Has tizlik bilen seredip görmek üçin diňe halkara websaýtlary VPN-den tunneläň we ýerli websaýtlara hakyky IP-ňiz bilen giriň.

Gäýtadan birikme funksiýalar

Gäýtadan birikme funksiýalar

iOS fon programmalaryny tötänden gyryp bilýär. Gäýtadan Birikme VPN funksiýasy bilen Astrill VPN hemişe bada-bat gaýtadan birikdirer we hakyky IP-iň syzmalarynyň öňüni alar.

Apple Store-dan göçürip alyň
Siz Astrill-e täze geldiňizmi? Häzir hasaby açmak