Astrill VPN-i göçürip alyň

Iň gowy Android VPN programmasy

  • Bir basyş bilen VPN-e birikdiriň
  • VPN-den geçýän programmalary we saýtlary saýlaň
  • Ýüzlerçe VPN serwerler 50+ ýurtlarda
  • Ol hemmelerden iň tiz VPN
Şertler Android 4.4+
vpn android

Näme üçin Astrill iň amatly VPN

Biziň programmamyz dürlülik VPN protokollar bilen iň amatly VPN öndürijiligi teklip edýar.
easy vpn

Bir basyş bilen VPN-e birikdiriň

Astrill VPN programmaň bir uly AÇ/ÝAP düwmesi bar we ähli sazlamalar oňaýly bir kiçi penjiräň içine sygýarlar. Ulanmak üçin super aňsat.

Smart mode

Smart mode

Has tizlik bilen seredip görmek üçin diňe halkara websaýtlary VPN-den tunneläň we ýerli websaýtlara hakyky IP-ňiz bilen giriň.

Smart Mode barada doly okaň
vpn app filter

Programma filtri

Haýsy programmalar VPN birikmesinden geçjekdigini we haýsy siziň ýerli IP-den (siziň IHG-dan) geçjekdigini saýlaň.

Filtrler barada doly okaň
Siz Astrill-e täze geldiňizmi? Häzir hasaby açmak

Goşmaça VPN bonuslar

Biziň desktop programmamyz birnäçe täsin funksiýalary öz içine alýar.

onion over vpn

Onion VPN arkaly

Tory ulanman, çuňňur weblere we .onion domenlere giriň. Size gerek zat diňe Astrilldir

Giňişleýin okaň
p2p vpn

P2P Goldaw

Ýyldyz bilen bellenen hemme serwerler taýýar dur we torrentler, Spotify ýa-da VoIP programmalar ýaly P2P bilen ulanmak üçin oňaýlaşdyrylan.

Giňişleýin okaň
Safe traffic

Köp-bölekleýin VPN

Bir serwera birikdiriň we öz ýol hereketiňizi goşa kodlaşdyrma we anonimlik üçin ikinji serwere tunelläň

Giňişleýin okaň

3 minutyň içinde anonim ýagdaýda resurslary ulan

Sizde işjen hasap bolmak gerek. Hasaby şu wagt aç

Gurnamaga bagly kynçylyklar barmy?

Bizde siziň üçin birnäçe gönükdirmeler bar
Antivirus
Birinji, wagtlaýynça antiwirus programma üpjünçiligiňizi işlemeýän ediň
funksiýalar barada wideo gollanmany barlaň

Müňlerçe hoşal synlar

Kieran

super easy to use never had a problem.

Kyle

Great service for the price. I really enjoy it.

Tracy

Great product. Use is on my phone and Ubuntu Linux

Tony

This is what I was looking for and it's great in Windows but in Linux it is amazing.

Petteri

Easy to use out of the box! Recommended even for beginners!

Thomas

Great product. Very reliable. Easy to use. Couldn't ask for anything else.

Ähli enjamlaryňyz üçin Astrill Programmany göçürip alyň