Astrill VIP plany

Astrill VIP serwerlere ygtyýarlylyk alyň, ähli serwerlerde ileri tutulýan trafika hezil ediň we köp-bölekleýin VPN arkaly öz onlaýn gizlinligiňizi kämilleşdiriň.

VIP plany alyň
the best VPN
the fastest VPN
Aýratyn VIP VPN serwerlere ygtyýarlylyk alyň

Aýratyn VIP VPN serwerlere ygtyýarlylyk alyň

VIP goşmaça komponentler Aziýadaky müşderiler we oýunçylar üçin optimizlelen tizlikli we pes gijikmeli goşmaça VPN serwerlere ygtyýarlylyk berýär. Esasy agzalyk planda elýeterli beýleki serwerlerden tapawutly, bu serwerleriň trafiki 100GB / aýda paketler şekilinde satyn almaly bolýar.

Biziň şu ýurtlarda serwerlerimiz bar: Gonkong, Taýwan, ABŞ, Ýaponiýa, Singapur, Koreýa, Hutaý

Oýunlary minimal gijikme bilen oýnaň

VIP serwerler göni Aziýa çykýan premium torlara birikdirilendir. Bu serwerleriň gijikmesi (ping) ýokary derejede optimizlelen we bu serwerler oýunçylar uçin örän oňat işleýärler. Pes ping bökdençsiz köp-oýunçylar onlaýn oýunlaryň wajyp faktory bolup durýär.

Oýunlary minimal gijikme bilen oýnaň
Köp-bölekleýin VPN-iň yzynda gizleniň

Köp-bölekleýin VPN-iň yzynda gizleniň

Ähli VIP müşderilr üçin elýeterli, Köp-bölekleýin VPN siziň onlaýn hereketiňizi öňkiden hem has gizlin edýär. Bir VPN serwere birikdirilýan mahaly Internet ýol hereketi kodlanan tunel arkaly başga bir VPN serwere ugradylýar, şu sebäpli siziň PC-ňyza girýän / çykýan trafikiň we siziň birikdirilen VPN serwere girýän / çykýan trafikiň arasynda korrelýasiýa tapmak mümkin bolmaýar. Biziň super tiz VPN serwerleriň toryň yzynda gizleniň.

Köp-bölekleýin VPN barada goşmaça maglumat

Siz hemişe tiz bolarsyňyz

Siz hemişe tiz bolarsyňyz

VIP toplum ähli serwerlerde ileri tutulýan trafika mümkinçilik berýär, şol sebäpli käbir ýagdaýlarda eger-de siziň birikdirilen VPN serweriňiz çendenaşa ýüklenilen bolsada, VIP goşmaça komponentler bilen siz hiç hili gijikmäni aňmarsyňyz.

Diňe $10 iň ýokary öndürijilik üçin

Diňe $10 iň ýokary öndürijilik üçin

VIP goşmaça komponeniň bahasy 10 ABŞ dollar/aý we bundan peýdalanmak üçin işjen agzalyk gerek. Bu 100 GB VIP trafik bilen üpçün edilýär we agzalar zolagyndan 100GB paketler şekilinde goşmaça satyn alynyp bilýär.

Gyzyklanýaňyzmy?
VIP plany alyň
Bellikler:
  • Satyn alýan trafik toplumyň möhleti her kalendar aý üçin ýaramly we her aýyň 1-nji günde nol edilýär.
  • Trafik diňe biziň programmalarymyzda alamat goýma bilen bellenen VIP serwerlere baglanan mahaly hasaplanýar. Biz girýän + çykýan trafiki hasaplaýarys
  • Belli aýda hemme trafiki peýdalannandansoň, siz hemişe 100 GB / aý toplumda beýgeldip bilýärsiňiz. Biziň standart (VIP däl) serwerlerimiz sizde VIP trafik kwota galmasada işleýişini dowam edýärler.
  • Köp-bölekleýin VPN diňe resmi Astrill VPN programma üpjünçilikli OpenWeb protokol bilen işleýär. OpenWeb-i gollamaýan platformalarda bu işläp bilmeýär.