Iň amatly VPN funksiýalary

Siziň VPN tejribäňizi tiz, durnukly we super peýdaly etmek üçin, Astrill VPN birnäçe üýtgeşik we täsin funksiýalary teklip edýär. Şu sahypada olaryň jemlemesi bilen tanyşyň.

Astrill VPN synap görüň
planet
shuttle

Ajaýyp VPN programmalar

VPN-iň iň amatly funksiýalar bizin programmalarymyza gaplanan
easy vpn

Bir basyş bilen VPN-e birikdiriň

Astrill VPN programmaň bir uly AÇ/ÝAP düwmesi bar we ähli sazlamalar oňaýly bir kiçi penjiräň içine sygýarlar. Ulanmak üçin super aňsat.

Smart mode

Smart mode

Has tizlik bilen seredip görmek üçin diňe halkara websaýtlary VPN-den tunneläň we ýerli websaýtlara hakyky IP-ňiz bilen giriň.

Smart Mode barada doly okaň
vpn app filter

Programma filtri

Haýsy programmalar VPN birikmesinden geçjekdigini we haýsy siziň ýerli IP-den (siziň IHG-dan) geçjekdigini saýlaň.

Filtrler barada doly okaň
VPN programmalar sunyň üçin

Desktop VPN programma fuksiýalary

Windows, macOS we Linux üçin derkar ýeke VPN müşderi programmasy
Openweb, StealthVPN we Wireguard

Openweb, StealthVPN we Wireguard

Iň tiz VPN terjibe we senzuranyň üstünden geçmek üçin iň amatly Astrill protokollar diňe biziň programma üpjünçiligimiz bilen üpçün edilýär.

VPN protokollar barada doly okaň
VPN paýlaşygy

VPN paýlaşygy

Öz toryňyzda PC-ňizi beýleki enjamlar bilen ulanyp VPN birikmäňizi paýlaşyň. Hiç hili goşmaça apparaturaň ýa-da VPN routeriň geregi ýok. VPN-i smartfonlar, oýun pristawkalar we smart TV-ler ýaly beýleki enjamlar bilen Windows, Mac and Linux PC/Noutbukdan paýlaşmak mümkin.

VPN paýlaşygy barada doly okaň
Awariýa açary we App Guard

Awariýa açary we App Guard

VPN-iň birikmesi kesilse hakyky IP-ňiziň syzýany barada gaýgy edýäňizmi? Sizi goramak üçin, VPN gaçan wagtda Astrill VPN saýlanan programmalar üçin Interneti bökdär.

Awariýa açary barada doly okaň

Öz routeriňizde Astrill VPN-i synap görüň

Siz öz routeriňiz bilen Astrill VPN-e birikdirip bolýandygyny bilýädiňizmi? VPN router siziň LAN-daky ähli ýa-da diňe saýlanan enjamlary OpenVPN ýa-da RouterPro arkaly Astrill VPN-e birikmäge rugsat berýär.

Häzir hasaby açmak
Ýa-da VPN routerler barada doly okaň
fast vpn for torrents
Güýçli serwerleriň tory

Güýçli serwerleriň tory

Haçanda VPN üpçün edijileriň köpüsi arzan we pes netijeli hyýaly hususy serwerler (VPS) teklip edýän bolsalar, Astrillda hemme zatlary bökdençsiz we garaşmasyz işletmek üçin bütündünýäde ýaýranan super güýçli bellenen serwerleriň tiz tory bar.

Tizlik testiň netijelerini barlaň
Köp-bölekleýin VPN

Köp-bölekleýin VPN

Has berk anonimlik we optimizlelen ugrukdyryş üçin, siz bir giriş serwere birikdirip we ýol hereketini beýleki çykyş serweriň üstünden aýlap bilýärsiňzi.

Köp-bölekleýin VPN barada doly okaň
Onion VPN arkaly

Onion VPN arkaly

PC-ňizda Tory gurnamak zähmeti çekmän, çuňňur web we .onion domenlere giriň. Şeýle hem bu funksiýa tor-a girýän hakykatyňyzy IHG we hökümetden hem gizleýär.

Onion VPN arkaly barada doly okaň
Porty başga salga ugrukdyrma

Porty başga salga ugrukdyrma

Astrill VPN-in kömegi bilen, öz fiziki IP salgyňyzy beýlekilerden gizläp, enjamyňyzyň programmalaryna we hyzmatlaryna Internetden ygtyýarlylyk alyň. birikdirilen wagt, torrentler, Skype, TeamViewer ýaly P2P programmalary has tizlik we ygtybarlylyk bilen işlettiriň.

Porty başga salga ugrukdyrmak barada doly okaň
Ýazgysyz syýasaty

Ýazgysyz syýasaty

Biz öz ulanyjylarymyzyň onlaýn hereketlere degişli ýazgylar saklamaýarys we biz düýbünden çäksiz Internete ynam edýäris. Bizin VPN serwer programmanyň hut öz dezaýny biz isleýan bolsak hem haýsy müşderiler haýsy websaýtlara girýänini görmek rugsat bermeýär. Birikme kesilenden soň VPN serwerelerde hiç hili ýazgylar saklanalmaýar.

Ýazgysyz syýasat barada doly okaň
Çäksiz enjamlary bikirdiriň

Çäksiz enjamlary bikirdiriň

Size enjamlaryň islendik sanyny birikdirip bilýarsiňiz, şonyň içinde telefonlar, planşetler, kompýuterler, TV-ler, oýun pristawkalar ýa-da routerler. Her şahsy VPN plan size öz öýüňizdäki 5 enjamlara çenli bilelikde biziň giň VPN torymyzyň islendik serwerine birikdirmäge ygtyýar berýär.

Read more about unlimited devices

Astrill VPN bilen siz islendik şahs bolup bilýärsiňiz

VPN serwerler 58 ýurtlaryň 118 şäherlerinde
 • Amerikanyň Birleşen Ştatlary
 • Fransiýa
 • Birleşen Patyşalyk
 • Ispaniýa
 • Hindistan
 • Portugaliýa
 • Şweýsariýa
 • Wengriýa
 • Niderlandlar
 • Lüksemburg
 • Kanada
 • Şwesiýa
 • Russiýa
 • Çeh Republikasy
 • Germaniýa
 • Slowakiýa
 • Taýwan
 • Ýaponiýa
 • Awstraliýa
 • Finlýandiýa
 • Gresiýa
 • Italiýa
 • Norwegiýa
 • Polşa
 • Meksika
 • Koreýa
 • Braziliýa
 • Türkiýe

Astrill näme üçin iň amatly saýlaw

Ähli planlaryň içine girýär
Çäksiz enjamlary bikirdiriň Çäksiz enjamlary bikirdiriň
Çäksiz goýberijilik ukyby Çäksiz goýberijilik ukyby
Çäksiz serwer çalyşmalar Çäksiz serwer çalyşmalar
Çäksiz tizlik Çäksiz tizlik
24/7 goldaw 24/7 goldaw
Ýazgylar saklananok Ýazgylar saklananok
BitCoin goldanylýar BitCoin goldanylýar
Serwerler 58 ýurtlarda Serwerler 58 ýurtlarda
Häzir hasaby açmak

Goragly onlaýn tölegler. Gurnamak aňsat. 3 minutyň içinde howpsuz ýagdaýda resurslary ulanyň.

Biz ähli uly VPN protokollary gollaýarys

Astrill VPN öz serwerlerine OpenVPN, IPSec, L2TP, SSTP we OpenConnect ýaly birnäçe ady belli we tertipli protokollar arkaly birikme teklip edýär. Şeyle hem biz senzuranyň üstünden geçmek we siziň tarapyňyzdan VPN ulanylýan hakykaty gizlemek üçin kämilleşdirilen özümiziň VPN protokollary döretdik. Bularyň içinde OpenWeb, StealthVPN we Wireguard-yň üýtgedilen wersiýasy.

OpenWeb OpenWeb
StealthVPN StealthVPN
Wireguard VPN Wireguard
OpenVPN OpenVPN
IPsec Cisco IPSec
IKEv2 IKev2/IPsec
L2TP L2TP/IPsec
SSTP SSTP
OpenConnect OpenConnect

Aýratyn VIP VPN serwerlere ygtyýarlylyk alyň

VIP goşmaça komponentler Aziýadaky müşderiler we oýunçylar üçin optimizlelen tizlikli we pes gijikmeli goşmaça VPN serwerlere ygtyýarlylyk berýär. Esasy agzalyk planda elýeterli beýleki serwerlerden tapawutly, bu serwerleriň trafiki 100GB / aýda paketler şekilinde satyn almaly bolýar.

Biziň şu ýurtlarda serwerlerimiz bar: Gonkong, Taýwan, ABŞ, Ýaponiýa, Singapur, Koreýa, Hutaý

Aýratyn VIP VPN serwerlere ygtyýarlylyk alyň

Hususy (bellenen) IP alyň

Öňünden kabul edilen görnüşde Astrill VPN bilen seredip görýän wagt, Internete girmek üçin ulanýan IP-ňiz şol bir wagtda şol bir serweri ulanýan ýüzlerçe beýleki ulanyjylar bilen paýlaşylýar.

Hususy IP hiç bir beýleki ulanyjylar bilen paýlaşylmaýar we saýlanan serwerlerde (ýyldyz bellenilýär) hemme portlar OpenVPN, StealthVPN, Wireguard, L2TP we SSTP arkaly Hususy IP salgysyna birikdirilen enjamyňyza ugrukdyrmak mümkin.

Private IP

Astrill VPN siz hakda alada edýär

Hatda köpçülige açyk Wi-Fi ýaýlym nokatlary bilen goragly boluň

Hatda köpçülige açyk Wi-Fi ýaýlym nokatlary bilen goragly boluň

Hususy VPN bolmasa, hakerler we maglumat senzorlar siziň birikmäňize ygtybarsyz köpçülige açyk Wi-Fi ýaýlym nokatlardan girip bilýärler. Şeýlelikde, siz özüňizi howpa salarmysyňyz ýa-da goraryňyzmy?

Ýerleşiş-esasly bökdemeleriň üstünden geçiň

Browse like at home

No matter if you stay at hotel or go visit your friends to another country. Access your favorite websites just like you would from home.

24 / 7 / 365 Goldaw

24 / 7 / 365 Goldaw

Astrill VPN janly söhbet, e-poçta we telefon arkaly arakesmesiz goldaw üpçün edýär. Islendik wagt elýeterli, günde 24 sagat hemişe.

Müňlerçe hoşal synlar

Allan

So far Astrill is great! Connection speed is nice and reliable! As far as I can see, all of my internet activities are secure/encrypted.

Tony

This is what I was looking for and it's great in Windows but in Linux it is amazing.

Kari

I Think Astrill is Best of The Best VPN service 10+++++

Ogodo

I love astrill service both fast and strong

Heng Kiat Benjamin

Very good uptime and stability.

Regie

Very easy to use and very reliable. I am from the Philippines and I am getting a lot of servers from this. It is fast as well.

Şahsy VPN baha meýilnamasy

Her plan bir ýerden bir wagtda 5 birikmeleriň içine alýar
Biznes üçin çözgüt gözleýänizmi? Bahalary serediň
Moon
1 Aý
$ 30.00 aýda

Tölemek $30.00 her aý

Iň halanýan
2 Ýyl
$ 12.50 aýda

Tölemek $720.00
$300.00 her 2 ýyl

Ýatda sakla 58%

Astrillonaut
1 Ýyl
$ 15.00 aýda

Tölemek $360.00
$180.00 her ýyl

Ýatda sakla 50%