Astrill VPN-i göçürip alyň

Windows üçin iň gowy VPN programmasy

  • Bir basyş bilen VPN-e birikdiriň
  • VPN-den geçýän programmalary we saýtlary saýlaň
  • Ýüzlerçe VPN serwerler 50+ ýurtlarda
  • Ol hemmelerden iň tiz VPN
Şertler Windows 7, 8, 10 and 11
fast vpn for windows

Näme üçin Astrill iň amatly VPN

Biziň programmamyz dürlülik VPN protokollar bilen iň amatly VPN öndürijiligi teklip edýar.
Bir basyş bilen VPN-e birikdiriň

Bir basyş bilen VPN-e birikdiriň

Astrill VPN programmaň bir uly AÇ/ÝAP düwmesi bar we ähli sazlamalar oňaýly bir kiçi penjiräň içine sygýarlar. Ulanmak üçin super aňsat.

Saýt we programma filtri

Saýt we programma filtri

Haýsy programmalar we haýsy websaýtlar VPN birikmesinden geçjekdigini we haýsy siziň hakyky IP-den siziň IHG-den geçjekdigini saýlaň.

Filtrler barada doly okaň
Smart mode

Smart mode

Has tizlik bilen seredip görmek üçin diňe halkara websaýtlary VPN-den tunneläň we ýerli websaýtlara hakyky IP-ňiz bilen giriň.

Smart Mode barada doly okaň
Siz Astrill-e täze geldiňizmi? Häzir hasaby açmak

Kämil VPN programma fuksiýalary

Biziň Windows, macOS we Linux wersiýamyz birnäçe üýtgeşik VPN funksiýalary teklip edýärler
Openweb, StealthVPN we Wireguard

Openweb, StealthVPN we Wireguard

Iň tiz VPN terjibe we senzuranyň üstünden geçmek üçin iň amatly Astrill protokollar diňe biziň programma üpjünçiligimiz bilen üpçün edilýär.

VPN protokollar barada doly okaň
VPN paýlaşygy

VPN paýlaşygy

Öz toryňyzda PC-ňizi beýleki enjamlar bilen ulanyp VPN birikmäňizi paýlaşyň. Hiç hili goşmaça apparaturaň ýa-da VPN routeriň geregi ýok. VPN-i smartfonlar, oýun pristawkalar we smart TV-ler ýaly beýleki enjamlar bilen Windows, Mac and Linux PC/Noutbukdan paýlaşmak mümkin.

VPN paýlaşygy barada doly okaň
Awariýa açary we App Guard

Awariýa açary we App Guard

VPN-iň birikmesi kesilse hakyky IP-ňiziň syzýany barada gaýgy edýäňizmi? Sizi goramak üçin, VPN gaçan wagtda Astrill VPN saýlanan programmalar üçin Interneti bökdär.

Awariýa açary barada doly okaň
Siz Astrill-e täze geldiňizmi? Häzir hasaby açmak

Goşmaça VPN bonuslar

Biziň desktop programmamyz birnäçe täsin funksiýalary öz içine alýar.

onion over vpn

Onion VPN arkaly

Tory ulanman, çuňňur weblere we .onion domenlere giriň. Size gerek zat diňe Astrilldir

Giňişleýin okaň
p2p vpn

P2P Goldaw

Ýyldyz bilen bellenen hemme serwerler taýýar dur we torrentler, Spotify ýa-da VoIP programmalar ýaly P2P bilen ulanmak üçin oňaýlaşdyrylan.

Giňişleýin okaň
Safe traffic

Köp-bölekleýin VPN

Bir serwera birikdiriň we öz ýol hereketiňizi goşa kodlaşdyrma we anonimlik üçin ikinji serwere tunelläň

Giňişleýin okaň
port forwarding vpn

Porty Ugrukdyrmak

Ugrukdyrýan port siziň PC-ňizde P2P programmalar üçin, bellenen IP bilen 3 ugrukdyrýan portlara çenli düžüň

Giňişleýin okaň
Data protection

Gutapjyklary awtomatiki aýyr

Her gezek VPN-e birikdirýän wagt, Astrill brouzer gutapjyklary awtomatiki aýyryp bilýär

anonymous vpn

DNS, IPv6 we WebRTC syzmalary bejeriň

Käbir VPN programmalar siziň hakyky ýerleşýän ýeriňizi DNS, IPv6 ýa-da WebRTC tehnologiýa arkaly syzdyryp bilýärler. Astrill şu ýaly syzmalary bejerýär

VPN syzmalar üçin test
adblock vpn

Adblock

Brouzerler üçin Openweb bilen siz brouzerde hiç bir gurallary ulanman mahabatlary blokirlemäni sazlap bilersiňiz

vpn performance

Iň gowy serwerleri tapmak üçin tizlik test

Size iň laýyk boljakdygyny tapmak üçin hemme serwerlerde PING we tizlik testi geçiriň

favorite server vpn

Serwerleri saýlanan diýip bellän

Belli serweriň täsin tizligini haladyň yzmy? Saýlamakda aňsatlygy üçin buny saýlanan diýip bellän

3 minutyň içinde anonim ýagdaýda resurslary ulan

Sizde işjen hasap bolmak gerek. Hasaby şu wagt aç

Gurnamaga bagly kynçylyklar barmy?

Bizde siziň üçin birnäçe gönükdirmeler bar
Antivirus
Birinji, wagtlaýynça antiwirus programma üpjünçiligiňizi işlemeýän ediň
funksiýalar barada wideo gollanmany barlaň

Müňlerçe hoşal synlar

Alea

Honestly, I'm a big fan. Works wonders for my family in China and for me back in the states. When one of our subscriptions runs out, it's a payment I'm happy to make. Keep up the good work!

Jessica

Astrill is mint! Does exactly as it says on the tin! Keep up the good work :)

Wilson

Outstanding service, By far the best experience I've ever had.

Heng Kiat Benjamin

Very good uptime and stability.

Ryan

Everything you could ever ask for. Stable and fast.

James

fantastic one botton control after configured i LOVE IT keep up the AMAZING work :)

Ähli enjamlaryňyz üçin Astrill Programmany göçürip alyň