Elde ýasalan VPN router

Elde ýasalan VPN router

Öz routeriňizde Astrill VPN-i ulanyň

VPN-iň kömegi bilen bütün öýiňizi ýa-da ofisiňizi goraň

Siz öz routeriňiz bilen Astrill VPN-e birikdirip bolýandygyny bilýärdiňizmi? VPN router siziň LAN-daky ähli ýa-da diňe saýlanan enjamlary OpenVPN ýa-da RouterPro arkaly Astrill VPN-e birikmäge rugsat berýär.

Özüňiz üçin öňden düzülen Astrill VPN routeri satyn alyň
Hatda tejribesiz ulanjylar üçin sazlamak aňsat

Hatda tejribesiz ulanjylar üçin sazlamak aňsat

Astrilliň hemme routerler öňden gurnalan Astrill VPN bilen gelýäler we bada-bat ulanmaga üçin taýýar. VPN-e diňe bir basyş bilen biriliň.

VPN-i diňe belli Wifi radiolar üçin işlettiriň

VPN-i diňe belli Wifi radiolar üçin işlettiriň

Egerde siziň routeriňiz birnäçe Wifi radiolaryny goldaýan bolsa, siz Wifi filtri işlettirip we VPN-i diňe belli SSID birikdirlen wagt ulanyp bilýärsiňiz.

Bütün öýyňizi/ofisiňizi VPN-e diňe bir enjam bilen birikdiriň

Bütün öýyňizi/ofisiňizi VPN-e diňe bir enjam bilen birikdiriň

Astrill VPN routerler siziň VPN birikmäňizi öýdäki torly birnäçe enjamlar bilen bilelikde ulanylmaga mümkinçilik teklip edýär, meselem, PC-ler we jübi enjamlar.

Enjam filtri - VPN-den geçjek enjamlary saýlaň

Enjam filtri - VPN-den geçjek enjamlary saýlaň

Astrill VPN router size VPN-den tunellemek isleýän we siziň IP birlikmesinden geçirmek isleýän enjamlara doly kontrollyk berýär.

Saýt filtri - VPN-den geçjek websaýtlary saýlaň

Saýt filtri - VPN-den geçjek websaýtlary saýlaň

Şeýle hem enjamlar ýaly, siz haýsy websaýtlar VPN-den tunellejekdigini we haýsy göni siziň öňünden kabul edilen Internet birikmeden geçjekdigini filtr edip bilersiňiz.

Porty başga salga ugrukdyrmak - BitTorrent we P2P programmalar bilen işleýär

Porty başga salga ugrukdyrmak - BitTorrent we P2P programmalar bilen işleýär

Biziň programma üpjünçiligiň porty başga salga ugrukdyrýan opsiýasy Skype, VoIP, BitTorrent göçürilip alnanlar ýa-da başga P2P hyzmatlaryň işleýşini oňaýlaşdyrmak üçin ulanýar.

Goşmaça maglumat

1.Siziň routeriňiz ASUS Merlin ýa-da DD-WRT bolmaly. DD-WRT routeriň fleşi pesinden 8MB bolmaly.

2.Diňe OpenVPN we RouterPro protokollar ulanylyp bilýärler. TCP we UDP rejeler ikisi hem goldanýar.

3.Biziň appletimiz enjamlary, vpn-den geçýän we diňe belli Wifi kanallar üçin VPN-i işletmek islemeýän domenleri / IP salgylary filtrläp bilýär.

Astrill VPN applet funksiýalary barlaň

Öz bütin toryňyzy birnäçe sekuntlaryň içinde aňsatlyk bilen VPN-e birikdiriň

Routeriňizi häzir sazlaň!

Siz näme zatlary öwrenersiňiz?

  • Islendik operasiýa ulgamyndan sazlama mümkin
  • Aňsat 2-ädim gurnama
  • Öz routeriň doly güýjini açyň

Astrill VPN appleti DD-WRT routeriňize nädip gurnamalygy barlaň

Gurnama
Moon

Astrill VPN-de häzir hasaby açyň

Şunda görünýär
Lifehacker Astrill VPN-iň barada ýazypdyr
Torrentfreak Astrill VPN iň amatly VPN diýip ynanýr
Techradar bizde iň tiz VPN hyzmatlar bardygy barada bilýär
CNET-de VPN Astrilliň anonimligini halaýar
The Beijinger biziň gorag diwarlaryň üstünden geçip bilýänimiz barada habarly