Elde ýasalan VPN router

Elde ýasalan VPN router

Öz routeriňizde Astrill VPN-i ulanyň

VPN-iň kömegi bilen bütün öýiňizi ýa-da ofisiňizi goraň

Siz öz routeriňiz bilen Astrill VPN-e birikdirip bolýandygyny bilýärdiňizmi? VPN router siziň LAN-daky ähli ýa-da diňe saýlanan enjamlary OpenVPN ýa-da RouterPro arkaly Astrill VPN-e birikmäge rugsat berýär.

Hatda tejribesiz ulanjylar üçin sazlamak aňsat

Hatda tejribesiz ulanjylar üçin sazlamak aňsat

Astrilliň hemme routerler öňden gurnalan Astrill VPN bilen gelýäler we bada-bat ulanmaga üçin taýýar. VPN-e diňe bir basyş bilen biriliň.

VPN-i diňe belli Wifi radiolar üçin işlettiriň

VPN-i diňe belli Wifi radiolar üçin işlettiriň

Egerde siziň routeriňiz birnäçe Wifi radiolaryny goldaýan bolsa, siz Wifi filtri işlettirip we VPN-i diňe belli SSID birikdirlen wagt ulanyp bilýärsiňiz.

Bütün öýyňizi/ofisiňizi VPN-e diňe bir enjam bilen birikdiriň

Bütün öýyňizi/ofisiňizi VPN-e diňe bir enjam bilen birikdiriň

Astrill VPN routerler siziň VPN birikmäňizi öýdäki torly birnäçe enjamlar bilen bilelikde ulanylmaga mümkinçilik teklip edýär, meselem, PC-ler we jübi enjamlar.

Enjam filtri - VPN-den geçjek enjamlary saýlaň

Enjam filtri - VPN-den geçjek enjamlary saýlaň

Astrill VPN router size VPN-den tunellemek isleýän we siziň IP birlikmesinden geçirmek isleýän enjamlara doly kontrollyk berýär.

Saýt filtri - VPN-den geçjek websaýtlary saýlaň

Saýt filtri - VPN-den geçjek websaýtlary saýlaň

Şeýle hem enjamlar ýaly, siz haýsy websaýtlar VPN-den tunellejekdigini we haýsy göni siziň öňünden kabul edilen Internet birikmeden geçjekdigini filtr edip bilersiňiz.

Porty başga salga ugrukdyrmak - BitTorrent we P2P programmalar bilen işleýär

Porty başga salga ugrukdyrmak - BitTorrent we P2P programmalar bilen işleýär

Biziň programma üpjünçiligiň porty başga salga ugrukdyrýan opsiýasy Skype, VoIP, BitTorrent göçürilip alnanlar ýa-da başga P2P hyzmatlaryň işleýşini oňaýlaşdyrmak üçin ulanýar.

Goşmaça maglumat

1.Siziň routeriňiz ASUS Merlin ýa-da DD-WRT bolmaly. DD-WRT routeriň fleşi pesinden 8MB bolmaly.

2.Diňe OpenVPN we RouterPro protokollar ulanylyp bilýärler. TCP we UDP rejeler ikisi hem goldanýar.

3.Biziň appletimiz enjamlary, vpn-den geçýän we diňe belli Wifi kanallar üçin VPN-i işletmek islemeýän domenleri / IP salgylary filtrläp bilýär.

Astrill VPN applet funksiýalary barlaň

Öz bütin toryňyzy birnäçe sekuntlaryň içinde aňsatlyk bilen VPN-e birikdiriň

Routeriňizi häzir sazlaň!

Siz näme zatlary öwrenersiňiz?

  • Islendik operasiýa ulgamyndan sazlama mümkin
  • Aňsat 2-ädim gurnama
  • Öz routeriň doly güýjini açyň

Astrill VPN appleti DD-WRT routeriňize nädip gurnamalygy barlaň

Gurnama
Moon

Astrill VPN-de häzir hasaby açyň

Şunda görünýär
Lifehacker Astrill VPN-iň barada ýazypdyr
Torrentfreak Astrill VPN iň amatly VPN diýip ynanýr
Techradar bizde iň tiz VPN hyzmatlar bardygy barada bilýär
CNET-de VPN Astrilliň anonimligini halaýar
The Beijinger biziň gorag diwarlaryň üstünden geçip bilýänimiz barada habarly