Köp-bölekleýin VPN

3 köp-bölekleýin serwerlere çenli düžüň we olary OpenWeb bilen Windows, macOS, Linux, Android we iOS bilen ulanyň.

VIP goşmaça komponentleri alyň
Planet
Shuttle
Köp-bölekleýin birikme üçin iň gowy VPN

Köp-bölekleýin VPN nädip işleýär?

VPN-i ulanýan wagt siz giriş düwüne birikdirýäňiz, onsoň trafik çykyş düwüne ugrukdyrylýar we şol ýerden bu Internete çykyşyny dowam edýär. Bu gizlinligi kämilleşdirmek üçin örän peýdaly çünki siziň ýol hereketiňizi yzarlaýan her bir adam IP 1.2.3.4 bilen A serwere birikdirýändiňizi görýär. Şol ýaly olara siz VPN-i ulanýanyňyz barada şübhe bolup bilýär we olar IP 1.2.3.4 arkaly haýsy A serwere giriş edilýani barlap bilýärler. Siziň bilen A serweri ulanýan we onyň arkaly onlaýn mazmunlary seredip görýän müňlerçe beýleki ulanyjylar bar bolsada, päliýamanlar A serweriň tor işjeňligini yzarlap siz haýsy IP-lere birikdirýändigiň barada birnäçe çäklendirilen maglumat alyp bilýärler.

Tiz şahsy VPN
Standard VPN birikmesi

Bu howp ähli Astrill VIP ulanyjylar üçin elýeterli Köp-bölekleýin VPN birikme arkaly ýok edilýär. Siz A Serwere birikdireňizden soň, bu Internete göni girmegiň deregine talaby kodlanan tunel arkaly B serwere geçirýär. Ondan soň B serwer talaby dolandyrýar we jogaby yzyna A serwere iberýär we bu ony yzyna size ýollaýar. Ulanjydan trafik nirä gidýändigi we nirden dolanyp gelýandigi yzarlamak örän kyn bolýär.

Anonim VPN üçin köp-bölekleýin VPN birikmesi
Köp-bölekleýin VPN birikmesi
Köp-bölekleýin VPN has ýokary tizlik we has pes gijikme üçin

Köp-bölekleýin VPN has ýokary tizlik we has pes gijikme üçin

Bukja ugrukdyryşy köp-bölekleýin serwerler arkaly üýtgedilýär, şonuň üçin belli serwerlere birikdirilýän wagt standard VPN-den ýa-da hatda VPN-siz hem has ýokary tizlik we has pes gijikme üpçün edilýär. Eger-de size Kanadadan Ýaponiýanyň websaýtyna girmek gerek bolsa, ABŞ - Gonkong köp-bölekleýin VPN serweri ulanyp siz tiz baglanyşyk arkaly bizin ABŞ serwer bilen aragatnaşyga girýäňiz we şonda trafik biziň optimizlelen ýollar üstünden Ýaponiýada barylmaly ýere ugrukdyrylýar. Kanadadan Ýaponiýa göni ugrukdyrma bilen deňeseňiz, bu has ýokary tizligi bilen netijelenmegi mümkin çünki biziň serwerlerimiz premium baglanyşyklarda we bular özleriň arasynda has tizlik bilen maglumat alyş-çalyş edip bilýärler.

Moon

Astrill VPN-de häzir hasaby açyň

Şunda görünýär
Lifehacker Astrill VPN-iň barada ýazypdyr
Torrentfreak Astrill VPN iň amatly VPN diýip ynanýr
Techradar bizde iň tiz VPN hyzmatlar bardygy barada bilýär
CNET-de VPN Astrilliň anonimligini halaýar
The Beijinger biziň gorag diwarlaryň üstünden geçip bilýänimiz barada habarly