vpn leak test best vpn without dns leak

DNS Syzma Testi

Siziň ulgamyňyz DNS-den syzmaýandygyny we siziň ýerleşýän ýeriňizden üstüni açmaýandygyny barlaň
0
%

Seljerilýär…

Test gutarýança birnäçe sekunt garaşyň

DNS näme?

DNS, ýagny domen atlaryň ulgamy, www.astrill.com ýaly domen atlary sanly IP salgylara, mysal üçin, 123.98.12.1, öwürmek üçin ulanylýar, we bu Internetde maglumat bukjalary aýlamak üçin derkar bolýar. Her gezek siziň kompýuteriňize Internetde serwer bilen baglanmaga zerurlyk çyksa, meselem, URL-ny brauzeriňize girizen mahaly, siziň kompýuteriňiz DNS serwere baglanyp IP salgyny talap edýär. Internet hyzmat üpçün edijileriň köpüsi öz müşderilerine olaryň öz tarapyndan dolandyrylýan we siziň Internet hereketleriňizi yzarlaýan we ýazýan DNS serwerleri belleýärler.

DNS nädip syzyp bilýär?

Käbir ýagdaýlarda, hatda anonim tora birikdirilen bolsada, operasiýa ulgamy anonim toryň tarapyndan siziň kompýuteriňize bellenen anonim DNS serwerleriň deregine öz deslapky DNS serwerleri ulanmaga dowam edýär. Buňa syzma diýilýär. DSN syzmalar gizlinlik üçin uly howp bolup durýar çünki anonim tor goragly boldygyň ýalan ynamlylygy berýär, emma hakykatda hususy maglumat syzýar

Men näme üçin üns bermeli?

Siziň DNS talaplaryňyz syzýan mahaly, websaýtlara/websaýylardan iberilen hakyky maglumatlar tutulmaýar. Emma heniz-hem bu gizlin diňleme enjamlara siziň girýän websaýtlar hakda epesli maglumat berip bilýär. Şeýle hem bu phishing hüjümler üçin ulanylýan DNS zäherlemesi üçin mümkinçilik döredýär.

Men näme edip bilýän?

Astrill Windows-yň DNS syzmany, we ol DNS syzmalar sebäpli has meşhurdyr, oňarmak üçin aňsat usul üpçün edýär. Şeýle hem Astrill siziň hakyky IP-ňizi örän gowy gizleýär. Java we Fleşi öçürmäge we olary diňe gerege görä olary işjeňleşdirmäge maslahat berilýar.

DNS Leak

Nädip Astrill DNS syzmanyň öňüni almak üçin Iň Amatly VPN?

Innowasion we iň soňky tehnologiýa protokollary berjaý etmegi bilen, Astrill VPN, gizlinligiň ýokary standartlaryny üpçün edip, enjamyňyzda DNS syzmanyň bolmazlygyny kepillendirýär.

Gorag

Gorag

Ähli maglumaty goragly saklamak we, bu tutulan ýagdaýda, betniýetli maksatlaryň garşysyna durmak üçin siziň enjamyňyzyň we Astrill Domen Atly Serwerleriň arasyndaky her aragatnaşyk berk kodlanalýar.

Tizlik

Tizlik

Astrill Domen Atly Serwerler siziň IHG serwerlerden köp esse tiz bolup, ýokary tizlikli internet tejribäni üpçün edýärler.

Gizlinlik

Gizlinlik

Astrill Domen Atly Serwerler sizi iň amatly DNS syzma gorag bilen üpjünlemek üçin hereketlere degişli hiç hili ýazgylary saklamaýarlar we siziň seredip görýän taryhyňyzy ýazmaýarlar.

Frequently asked questions

How do I check for a DNS leak?

How do I fix a DNS leak?

What happens when DNS leaks?

Does a VPN hide DNS?

How does a DNS leak test work?

Moon

Astrill VPN-de häzir hasaby açyň

Şunda görünýär
Lifehacker Astrill VPN-iň barada ýazypdyr
Torrentfreak Astrill VPN iň amatly VPN diýip ynanýr
Techradar bizde iň tiz VPN hyzmatlar bardygy barada bilýär
CNET-de VPN Astrilliň anonimligini halaýar
The Beijinger biziň gorag diwarlaryň üstünden geçip bilýänimiz barada habarly