OpenWeb VPN

OpenWeb VPN

OpenWeb – 2009 ýylda Astrilliň tarapyndan döredilen TCP-de esaslanýan patentlenen protokol. Bu birikmesiz protokol bolup, VPN programma üpjünçiligiň gaýtadan birikdirýäňça garaşman, size sekuntlaryň içinde serwerleri çalyşmak mümkinçilik berýär. Bu örän ýeňil we ýokarlandyrylan senzuraly ýurtlarda has gowy işleýär.

Astrill VPN-i häzir göçürip alyň
Planet
Shuttle
FAq

Internetde aňtamak juda tiz

OpenWeb - örän ýeňil protokol bolup bukjalara minimal ýuk bolýar. Bu TCP talaplaryny goşmaça gata toplaýar, maglumatlary AES-256 kodlaşdyrma bilen kodlaýar, su sebäpli daşdaky gözegçilere, meselem, IHG ýa-da hökümetlere, trafik anyklanylmaýan regulýar HTTPS ýaly görünýär.

manual

Ýokarlandyrylan senzuraly ýurtlar üçin amatly

OpenWeb HTTP we HTTPS trafik ýaly görnüşine sebäpli buny awtomatiki gorag diwarlaryň we DPI (düýpli bukja barlagy) tarapyndan tapmak örän kyn bolýar. Şeýle hem umuman siz VPN-i ulanýandyňyzy anyklamak juda kyn çünki siziň onlaýn hereketiňiz adaty websaýtlara aýlanmaklyga meňzeş.

video

Şolbada birikme

OpenWeb - ýagdaýy yzyrlamäýan bir protokol, onyň many - bunuň üçin OpenVPN ýa-da IPSec ýaly uzak sinhronlaşdyrma gerek däl. Haçanda siz islendik serweriňizi saýlap AÇ düwmesine basaňyzda, siz bada-bat millisekuntlaryň içinde birikdirilip bilýärsin. Bu aýratynlyk ony serweri tizlik bilen çalşyrmak üçin super peýdaly edýär.

AstrillVPN Smart mode

Smart mode

Siz VPN ulanýan wagt, umuman bu siziň kompýuteriňize ýüzlerçe ulanyjylaryň arasynda paýlalanan daşary ýurt IP-ni belleýär. Bu anonim galmak üçin peýdaly bolsada welin, bu hökümetlere we edaralara bu IP salgylaryň baglanyşyklaryny kesmek we VPN-iň IP-lerinden käbir websaýtlara we hyzmatlara ygtyýarlylygy bökdek mümkinçilik berýär. Astrill VPN Smart Mode hiç hili şübheleri döretmän ýerli websaýtlara regional IP-ňiz arkaly seredip görmäge rugsat berýär.

Smart Mode ulanjylary ýokary derejeli gizlinlik we gorag bilen üpçün edýär, we bu edaralar üçin bulary agtaryp tapmak örän kyn bolýar. Bunyň many, siz ruhy parasatlylyk bilen ähli hyzmatlary ulanyp we Internetde aýlanyp bilýärsiňiz.

Brauzer filtri

OpenWeb Internete seredip görmek üçin iň amatly protokoldyr. Bu ähli trafigiň tunellemegini goldaýan bolsada, biziň desktop programmamyzyň Diňe brauzeri tunellemek diýilýän sada opsiýasy VPN-i diňe brauzer hereketleriňiz üçin ulanmak we beýleki hemme programmalary (meselem, Chat, Outlook, oýunlar,...) adaty Internet birikmäňizden regulýar gejirmäge mümkinçilik berýär. Haýsy brauzerler VPN üsti tunellenjekdigini aňsatlyk bilen saýlaň.

AstrillVPN Browser Filter

Aňsat ýaňadan dowam etme

Bizin öz patentlenen protokoly bolup, StealthVPN-i işletmek üçin Astrill programma üpjünçilik derkar. OpenWeb arkaly birikdirmek üçin bu aňsat adimleri yzarlaň:
1
placeholder
Göçürip alyň we gurnaň

Astrill VPN programmany platformaňyz üçin göçürup alyň we gurnaň

2
placeholder
Hasaba giriň

E-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň we hasaba giriş düwmesine basyň

3
placeholder
Serweri saýlaň we birikdiriň

Ýüzlerçe serwerlerden saýlan we bir basyş bilen birikdiriň

Bu şeýle aňsat boljagyna ynanmaýarsyňyzmy? Onda özüňiz synap görüň we şu gysgaça wideodan OpenWeb-e nädip birikdirmekligiň mümkinligini

Goldanýan platformalar

Astrill VPN şu bilen ylalaşykly
Windows Windows
MacOS macOS
Linux Linux
iPhone iPhone
iPad iPad
android Android Telefon
tablet Android Planşet
Astrill VPN-i häzir göçürip alyň Smart mode diňe belli ýerlerde elýeterlidir. Doly sawany almak üçin goldawymyz bilen habarlaşyň.