Astrill VPN-i üýtgeşik edýän zat näme?

Dünýäde ýüzlerçe VPN üpçün edijiler bar, olaryň köpüsi tehniki taýýarlyk ýok bolan höwesjeňleriň tarapyndan dolandyrylýar, we olar oňaýlaşmadyk deslapky VPN programma üpjünçiligi bilen gowşak hyýaly serwerlerde gurnan. Astrill VPN premium hilli VPN üçin iň amatly saýlaw. Bu sahypada Astrilli näme zatlar iň gowy hasaplandyrylýandygyny jemleýär.

Astrill VPN synap görüň
planet
shuttle
vpn experts

Hakyky hünärmenler

Asltrilli gorag hünärmenleriň, kriptograflaryň, uly programmistleriň we tor inženerleriň tarapydan dolandyrylýar. Gürrüň Astrill kompaniýada işlemek hakynda bolsa, biziň ýokary standartimiz bar.

VPN software

Biz öz programma üpjünçiligimizi özümiz döredýäris

Biz öz ähli programma üpjünçiligimizi öz güýjimiz bilen döredýäris. Ähli programma üpjünçilikler her platforma üçin deslapky bolmak ýaly döredilýär, şunlukda näçe az bolsa ulgam resurslar ulanylýar (MPB/RAM) we optimal işleýiş üpçün edilýär.

best VPN

Näsazlyklar ýok

Biziň hyzmatymyz durnukly, bizde birnäçe ätiýaçlandyryş çözgütler bar we bizde näsazlyklar ýa-da bökdençler bolanok. Kömek etmäge hemişe taýýar durýan tehniki topar bilen, hemme meseleler bada-bat çözülýärler.

Torymyz bilen tanyşýň

Biz konkurentlermiziň öňüni, esasan, VPN serwerleriň kämil super tiz tory bilen tutýarys

server
Güýçli apparatura

Biziň VPN serwerlerimiz güýçli bare-metal derejeli aparaturana bilen köp-düýpli sazlama hem-de kriptografiki MPB optimizasiýalary ulanýarlar, emma biziň konkurentlerimiz ýaly arzan VPS serwerleri däl

no-fake-location
Galp ýerler ýok

Biziň ähli serwerleriň ýerleşişleri hakykydyr - fiziki ýerleşişler, konkurentleriň tarapyndan müşderileri aldap getirmek üçin hyýaly, toslanan ýerleşişler däl

servers asia
Aziýadaky serwerler

Biz Aziýada örän köp serwerler bar bolan seýrek VPN üpçün edijileriň biri. Aziýada goýberijilik ukyby örän gymmat

Best VPN Server
vpn for pokemon

Premium hilli VPN üpçün ediji

Biz arzan we ömürlik planlary teklip etmeýäris. Biziň hyzmatymyzýn premium hilli diňe esasy apparaturalara, programma üpjünçiliklere we adam resurslara intensiw inwestisiýalar arkaly mümkin.

Biziň konkurentlerimiz ýaly, biz puly gutarnyksyz şahamça shemalara inwestirlemeýäris. Biz galp saýtlaryň köpüsinde biz ýokarky 10 VPN-leriň sanawynda däldiris. Serwerlere has gaty abuna ýazylmaýar. Biziň alýan girdejiň esasy abunalary satma, emma maglumat gazyp tapýan kompaniýalaryň tarapyndan dolandyrylýan kabir konkurent-VPN üpçün edijiler edýan ýaly, siziň maglumatyňyzy satmagy däl.

Üýtgeşik VPN funksiýalar

biziň programma üpjünçiligimiz VPN-ni super aňsat edýän birnäçe ýorite funksiýalar bilen gelýär

defeat isp deep packet inspection

Smart mode

Has tizlik bilen seredip görmek üçin diňe halkara websaýtlary VPN-den tunneläň we ýerli websaýtlara hakyky IP-ňiz bilen giriň.

Smart Mode barada doly okaň
protect your ip address

Saýt we programma filtri

Haýsy programmalar we haýsy websaýtlar VPN birikmesinden geçjekdigini we haýsy siziň hakyky IP-den siziň IHG-den geçjekdigini saýlaň.

Filtrler barada doly okaň
vpn sharing

VPN paýlaşygy

Öz toryňyzda PC-ňizi beýleki enjamlar bilen ulanyp VPN birikmäňizi paýlaşyň. Hiç hili goşmaça apparaturaň ýa-da VPN routeriň geregi ýok. VPN-i smartfonlar, oýun pristawkalar we smart TV-ler ýaly beýleki enjamlar bilen Windows, Mac and Linux PC/Noutbukdan paýlaşmak mümkin.

VPN paýlaşygy barada doly okaň
wireguard

Wireguard protocol

WireGuard offers a lightning fast VPN connection with very zero-to-nothing overhead and maintains security with state-of-the-art cryptography. It has the potential to offer a simpler, more secure, more efficient, and easier to use VPN over existing technologies.

Read more about Wireguard
dedicated ips

Private IPs

Private IP is not shared with any other users and on selected servers (marked with star) all ports can be forwarded to your device connected to the Private IP over OpenVPN, StealthVPN and Wireguard.

Read more about Private IPs
multi hop vpn

Köp-bölekleýin VPN

Has berk anonimlik we optimizlelen ugrukdyryş üçin, siz bir giriş serwere birikdirip we ýol hereketini beýleki çykyş serweriň üstünden aýlap bilýärsiňzi.

Köp-bölekleýin VPN barada doly okaň

Biz bazaryň lideri durýarys

VPN bazarynda filkinji yly oýunçylaryň biri bolup, biz başgalar üçin tendensiýalary kesgitleýäris, ýöne olar buny dogry yzarlap bilenoklar. Biz size şu funksiýalary hödürleýän ilkinji VPN boldyk:

Bir-basyş VPN programmasy Bir-basyş VPN programmasy
Bölek tunelleme Bölek tunelleme
Bellemeýan TCP protokoly Bellemeýan TCP protokoly
DD-WRT we Merlin router programmasy DD-WRT we Merlin router programmasy
Bellenen IP-ler Bellenen IP-ler
Smart iOS VPN programmasy Smart iOS VPN programmasy
Ýazgysyz syýasaty Ýazgysyz syýasaty
DNS, IPv6 we WebRTC syzma düzetme DNS, IPv6 we WebRTC syzma düzetme

Astrilldan öň, VPN üpçün edijileriň satýan zatlar diňe olaryň PPTP ýa-da OpenVPN nusgalaryna giriş jikme-jikler bolupdyr. Sazlama kyn we hemişe näsaz bolupdyr. Biz dünýä üçin ilkinji bir-basyş VPN çözgüti berdik, bu her ulanyjy üçin super aňsat, emma iň kämil IT hünärmenler üçin güýçli. Biz innowasiýalary ornaşdyrmak we şahsy hem-de biznes VPN hyzmatlary öňe sürmek amaly dowam edýäris. Şol zerarly, biz hemişe gaýtawul berip ýa-da ähli senzura synaglardan we howpsuzlyga hemlelerden goranyp bildik. Biz hiç haçan täze gyzykly funksiýalary teklip etmegi bes etmeris, we siz öz gizlinliňizi goramak üçin hemişe Astrilla ynanyp bilýäňiz.

Täsin müşderi goldawy

Biziň ýokary kwalifikasiýaly Müşderi Goldaw Wekiller Sales topara we Tech topara bölünýär. Siziň soragyňyzyň üstünde tor tehnologiýada diňe ýokary taýýarlykly hünärmenler işleýärler, we indi size esasy kynçylygy düşündürmek üçin sagatlyk wagty zaýa etmek gerek bolmaz. Biz her aýyň her güniň her her sagadyň her sekund işleýäris. Bizin janly söhbetimiz arakesmesiz elýeterlidir we e-poçta jogap berilýän ortaça wagt 10 minutden hem az.

vpn for pokemon
vpn for pokemon

Biz size diňleýäris

Ýagdaýlar näme-de bolsa, biz her müşderi üçin peýdaly çözgüt tapmak üçin elimizde baryny edýäris. Biziň gyzykly VPN funksiýalaryň we protokollaryň köpüsi ulanyjylaryň tekliplerini esas alyp taýýarlandylar we, işletirmekden ozal, biziň müşderimiziň kömegi bilen ýüzlerçe aýdyň ýagdaýlarda testleşdirildi.

Biziň programma üpjünçiligimiz ýygy-ýygydan täzelenilýär we biz hemişe ahyrky ulanyjy tejribesini gowulandyrýarys. Çünki biz öz protokolymyzyň döredişini kontrol edýäris, bu bize täze çözgütleri we programma funksiýalaryny çalt işletirmäge ägirt ygtyýar berýär.

Moon

Astrill VPN-de häzir hasaby açyň