OpenWeb

OpenWeb

Syn

OpenWeb - 2009 ýylda Astrilliň tarapyndan döredilen patentlenen protokoly. Bu TCP-de esaslanyp, birnäçe gorag kodlaşdyrma we hakykylyk barlag derejelerde kodlanan. Bu birikme-siz protokol bolup, VPN programma üpjünçiligiň gaýtadan birikdirýäňça garaşman, size sekuntlaryň içinde serwerleri çalyşmak mümkinçilik berýär. Bu örän ýeňil we ýokarlandyrylan senzuraly ýurtlarda has gowy işleýär.

Gorag

OpenWeb-i DPI (düýpli bukja barlagy) tarapyndan tapmak örän kyn bolýar. Trafik hemişeki websaýt görüp seretme ýaly görünýär, şol sebäpli hiç kim siz Interneti VPN arkaly ulanýaňyz diýip bilmeýär. OpenWeb trafik umumy standart bolýan AES-256 bilen kodlanýar.

OpenWeb protokol barada doly okaň
Müşderi ylalaşyjylygy
 • Windows
 • macOS
 • Linux
 • iOS
 • Android
StealthVPN

StealthVPN

Syn

StealthVPN - Astrilliň beýleki patentlenen protokoly. Bu OpenVPN bilen ruhlandyrylan we trafigiň goşmaça obfuskasiýasyny ýerine ýetirip, buny awtomatiki gorag diwary ulgamlar üçin tapylmaga kyn edýär. StealthVPN örän durnukly bolup, UDP we TCP rejelerde işläp bilýär. OpenWeb ýaly, bu diňe resmi Astrill VPN programma üpjünçiligi bilen elýeterli.

Gorag

StealthVPN maglumat akymlar AES-256 arkaly goralýarlar, we hakykylyk barlagy sertifikatlar üsti bilen ýerine ýetirilýär. Bu protokoly diňe örän goragly etmän, buny örän durnukly hem edýär. Birikme bütin seansyň dowamynda berjaý edilýär we kompýuteriňiziň ähli trafigi Astrill VPN-den ugradylýar, şonuň uçin hiç hili IP ýa-da DNS syzmalar bolmaýar.

StealthVPN barada doly okaň
Müşderi ylalaşyjylygy
 • Windows
 • macOS
 • Linux
 • Android
 • Routerler
Wireguard

Wireguard

Syn

WireGuard - gaty güýçli kriptografiýany ulanýan örän aňsat, emma tiz we döwrebap VPN protokoly. Bu, uly kelle agyryň öňüni alyp, IPSec-den has tiz, aňsat, ýeňil we peýdaly bolmaga niýetlenýär. Bu OpenVPN-den has öndürijilikli bolmaga niýetlenýär. WireGuard - dürli ýagdaýlaryň köpüsine ýaramly umumy maksatly VPN-iň hökmünde döredildi.

Gorag

WireGuard Noise protocol framework, Curve25519, ChaCha20, Poly1305, BLAKE2, SipHash24, HKDF ýaly häzirki zaman kriptografiýany we goragly ygtybarly konstruksiýalary ulanýar. Bu ätiýaçly we paýhasly saýlamany edýär we bu kriptograflaryň tarapyndan barlanylýar. WireGuard - dowamly we dykgat bilen oýlanylyp berlen akademik prosessiň netijesi bolup, her karar alynýan wagtda nazara alanan protokoly we doly pikirleri belliýän bir akademik derňew dokument, tehniki resminama hökmünde ýüze çykdy.

Wireguard barada doly okaň
Müşderi ylalaşyjylygy
 • Windows
 • macOS
 • Linux
 • iOS
 • Android
OpenVPN

OpenVPN

Syn

OpenVPN - platformalaryň uly sany bilen gollanýan örän başarnykly protokoly. Bu, amatly tizlik üpçün edýän UDP, ýa-da has ýokary ygtybarlylyk we durnuklylyk üpçün edýän TCP arkaly işläp bilýär. Siz OpenVPN-e 3-nji taraplar bilen birikdirip bilýärsiňiz we haýsy bir Astrill programma üpjünçiligini ulanman VPN birikmäni gurnap bilýärsiňiz. Çünki OpenVPN öz trafigini gizlemeýär, şonuň üçin bu awomatiki gorag diwary ulgamlaryň tarapyndan aňsatlyk bilen tapylýar we köplenç bökdelenýär ýa-da blokirlenýär. Mysal üçin, Hytaýda bu köplenç bökdelen.

Gorag

OpenVPN - gorag ekspertleriň tarapyndan gowşaklyklaryň we eksploýtlaryň barlygy boýunça mydama analizlenýän açyk-çesmeli protokoly, we bu elmydama täzelenýar we gowulandyrylýar. Bu AES, BlowFish, Camelia we beýlekiler ýaly kodlaşdyrma algoritmleriň giň diapazonyny ulanýar. Bu protokol örän goragly.

Müşderi ylalaşyjylygy
 • Windows
 • macOS
 • Linux
 • iOS
 • Android
 • Routerler