Parol syzma testi

Her gün ýüzlerçe websaýtlar dargadylýar we müşderileriň şahsy maglumatlar ogurlanýar. Bunyň içinde köplenç parollar hem bolýarlar, çünki hemme kompaniýalar öz müşderileriň parolyny gerekli ugury bilen kodlamaýarlar. Biz 500 millionden hep köp syzan parollardan ybarat maglumat binýady topladyk we size geçen wagtlarda parolyňyzyň Internetde syzandygyny ýa-da syzmadygyny barlamak rugsat berýäris.

Biz siziň tarapyňyzdan testirlemek üçin ugradan parollary saklamaýarys we olary siziň hasabyňyz ýa-da IP-ňiz bilen baglamaýarys.
Planet Shuttle
Good password

Iň amatly gorag

Iň amatly goragyň many her websaýta üýtgeşik paroly ulanmak we köne paroly gaýtadan ulanmakdan saklanmak. Siz käbir kompaniýalara öz hasaba giriş jikme-jikleriň kodlaşdyrmagy bilen ynanyp bilýärsiňiz bolsada, olaryn hemmesi buny etmeýär, we şeýle hem paýlaşylýan parolly bir hasabyň dargamasy onyň bilen baglanan ähli hasaplaryň dargamasynda netijelenýär. Astrill VPN size öň syzylan paroly ulanmaga bermer, hatda ol siziň e-poçtanyz üçin ulanylan bolsada ýa-da beýlekiler üçin. Eger-de bu paroly başga biri ulanan bolsa we bu syzan bolsa, ol gaýtadan hiç haçan ulanylmaly däl çünki bunyň saýlap alyş söz sanawyň bölegi bolmak mümkin.

Frequently asked questions

What is password leak check?

What is the most common cause of data leakage?

What happens if personal data is leaked?

How do I stop data leakage?

How do hackers compromise passwords?

How do you know if your passwords have been leaked?

Moon

Astrill VPN-de häzir hasaby açyň

Şunda görünýär
Lifehacker Astrill VPN-iň barada ýazypdyr
Torrentfreak Astrill VPN iň amatly VPN diýip ynanýr
Techradar bizde iň tiz VPN hyzmatlar bardygy barada bilýär
CNET-de VPN Astrilliň anonimligini halaýar
The Beijinger biziň gorag diwarlaryň üstünden geçip bilýänimiz barada habarly