Websaýt we Programma Filtri

OpenVPN, StealthVPN we WireGuard protokollar ähli programmalary we ähli websaýtlary kesgitlenen VPN birikmesinden tunellaýarlar. Emma beýleki VPN üpçün edijilere görä bu VPN protokollar boýunça biziň realizasiýamyz has amatly we başarnykly. Haýsy trafik goragly VPN birikmesinden geçjegiň we haýsy trafik göni siziň ýerli IP-den geçjegiň üstünden kontrol alyň.

Astrill VNP alyň
Planet
Shuttle

Programma Filtr näme?

Käbir ulanyjylaryň VPN-i diňe belli programmalar üçin, meselem, Skype, Messenger, eBanking ýa-da torrent müşderi, islemegi mümkin, emma internetde seredip görmek üçin däl. Beýlekiler hemme satlary tunellemegi we belli programmalary VPN-den aýyrmak opsiýany elinlerde bolmagyny gowy görýärler (meselem, siziň biznes e-poçta müşderiňiz). Astrill bu iki ýagdaýlary unikal funksiýa arkaly oňarýar we size Ähli programmalary tunellemek, Diňe saýlanan programmalary tunellemek ýa-da Saýlanan progrýmmalary çykarmak rejeleriň arasynda saýlamak ygtyýar berýär. Bu funksiýa OpenWeb, OpenVPN, StealthVPN we Wireguard protokollarda diňe Astrill programma üpjünçiligi bilen elýeterlidir.

Access exclusive VIP VPN servers
Programma filtri şularda elýeterli:
Astrill VPN desktop programmada Awariýa açary we App Guard funksiýalaryny hem teklip edýär. VPN birikmesi kesilen ýagdaýlarda bu belli ýa-da ähli programmalaryň hemme Internet birikmelerini kesip, size öňkidenhem has başarnykly we goragly bolmak ygtyýar berýär.
Awariýa açary barada doly okaň

Websaýt Filtr näme?

Websaýt filtriň işleýişi programma filtriň işleýişine deň, emma by haýsy bir belli programmalara çäkli däl. Muňa derek, bütin domenler (brouzerler üçin OpenWeb mysalynda) ýa-da IP diapazonlar (beýleki protokollaryň mysalynda) VPN-den tunellenmek ýa-da çykarylmak üçin saýlanyp bilýärler. Eger-de siz beýleki onlaýn hereketler üçin VPN-e birikdirip, belli websaýtlara ýa-da akym hyzmatlara öz ýerli IP-den girmek iseýän bolsaňyz, bu siziň üçin öraň peýdaly bolýär. Bu funksiýa OpenWeb, OpenVPN, StealthVPN we Wireguard protokollarda diňe Astrill programma üpjünçiligi bilen elýeterlidir.

Websaýt Filtr näme?
Websaýt filtri şu üçin elýeterli:

Käbir adamlar, has-da ýokarlandyrylan senzura ýurtly adamlar, Diňe Halkara Saýtlary Tunellemek unikal funksiýamyzyň gadryny bilerler. Bu ýorite saýt filtr rejesi ýurdyňyzdan ähli gelýän zatlary siziň ýerli IP-ňizden tunnelýär - bu ýagdaýda ähli ýerli akym hyzmatlar, habarnamalar, söhbet müşderiler ýa-da töleg ulgamlar siziň hakyky IP-ňizi görerler we siz daşarky dünýäden gelýäňiz diýip pikir etmezler, haçanda başga hemme zatlar, hemme ýerli gorag diwarlaryň we blokirlemeleriň üştünden geçip, VPN arkaly goragly tunellenýär.

OpenWeb üçin Smart Mode-iň ekwiwalentiň hökmünde beýleki protokollar üçin "Saýtlardan blokirlemäni aýrmak" rejesi bolýär. Bu rejede, diňe siziň ýurdyňyzda blokirlenen websaýtlar VPN-den tunellenýärler, we beýlekilere göni girmek mümkin bolýär. Böklenjek boljak goşmaça IP salgylaryň sanawyny belläp siz biziň Blokirleme aýýrmak filtri laýyklap bilýärsiňiz. Bu finksiýa diňe käbir ýurtlar üçin elýeterli (meselem, Hytaý). Goşmaça maglumat üçin goldawymyza ýüz tutuň.