Astrill näme üçin iň tiz VPN?

Fastest VPN Servers

Hiç hili gizlin zat ýok!

Biz öz güýçli bellenen serwerlerden ybarat infrastrukturamyza köp inwestirleýäris. Her serwer bellenen goýberijilik ukyby arkaly1 gbit ýa-da 10 gbit birikmä birikdirilen. Serwerler AES kodlaşdyrma düşürmesini goldaýan häzirkizaman prosessorlar bilen üpçün edilýarler. Serwerleriň köpüsiň birnäçe düýpli öz birnäçe prosessorlary bar.

VPN birikme kodlaşdyrmasy hasaplaýyş manynda örän köp zähmet talap edýär. Birnäçe müşderiler bir wagtda bilelikde VPN hyzmata birikdirilýän wagt, diňe güýçli bellenen apparatura ýokary öndürijilik gazanyp bilýär.

Serwerlerimiziň ähli ýerleşişleri barlaň

Men näme üçin Astrill VPN-i saýlamaly?

Kill switch

Awariýa açary funksiýasy

Astrill ygtybarly awariýa açary VPN hyzmatyny teklip edýär, bu VPN birikme kesilýän ýagdaýda hem sizin onlaýn hereketiňizi höwesjeň garaýyşlardan gorar.

Browse securly

Harby derejeli kodlaşdyrma

256-bitli harby derejeli kodlaşdyrmany ulanýar we doly anonimligi we maglumatlaryň howpsuzlygy üpçün edýär

Filter device

Çäksiz enjamlar

5 enjamlara çenli bir ýerde bir wagtda bilelikde VPN-e birikdiriň

Unlimited performance

Çäksiz isleýişi

Sizi täsin Internet tejribesi bilen üpçün etmek üçin super tiz birikme güýçli apparaturada

Anonymity

Anonym we goragly

Astrill VPN siziň ýerleşýän ýeriňizi we şahsy maglumatlaryňyzi syzmakdan goramak üçin siziň IP salgyňyzy gizleýär.

No digital footprint

Hiç hili sanlaýyn yzy ýok

Astrill VPN ulanmagyň başga hem artykmaçlyklar bar, şunyň içinde pes togtama oýunlar, Netflix-e giriş, nol ýazga alyş, goragly torrent göçürip alma we beýlekiler.

Secure bitcoin

Biz kripto-walýutany kabul edýäris

Bitcoin, Ethereum, Monero, Dash ýa-da PIVX ýaly ýokary hususylykly şaýylar we beýlekileriň hem köpüsi kabul edilýär

Stay in touch

Ýene görüşeris

Gije-gündiz professional kömek üçin 24/7 müşderi goldawy. Şolbada e-poçta jogaplar we janly söhbet.

Häzir hasaby açmak Hiç hili kredit kartlar gerek däl. Gurnamak aňsat. 3 minutyň içinde howpsuz ýagdaýda resurslary ulanyň.

Biz konkurentlermiziň öňüni tutýarys!

Biz konkurentlermiziň köpüsinde ençeme mu-ň serwerler bar, hatda 3 000 ýa-da 10 000, ýa-da ondan hem köp. Sebäbi olar gowşak we örän arzan VPS serwerleri ulanýarlar. Köp halatlarda olaryň isleýişi erbet bolar. Köplenç, müşderileri aldap getirmek üçin, olar ömürlik abunalyk satýarlar, we birnäçe hepdeden soň örän erbet hyzmat işleýişe sebäpli şol müşderiler boýunlaryny synarlar diýip umyt edip otyrlar. Şeýlelikde ahyryn-da diňe birnäçe hepde hyzmat ulanmak üçin siz premuim bahamy tölemeli bolýarsyňyz.

Eger-de siz Astrill tor olçegini beýleki VPN üpçün edijiler bilen deňemek isleýän bolsanýz, biziň bellelen serwerleriň sanyny azyndan 20 bilen köpeldiň we şonda siz VPS serwerleriň takmyn sanyny bilersiňiz.

Tizlik testiň netijelerini barlaň
Dedicated VPS Server

Islän Enjamda Iň Tiz VPN-niň Hezilini Görüň

Astrill VPN şu bilen ylalaşykly
Windows Windows
macOS macOS
Linux Linux
Apple TV Apple TV
Router Router
iPhone iPhone
iPad iPad
Android Telefon Android Telefon
Android Planşet Android Planşet
Boxee Boxee

Feature Packed VPN for Everyone

Get unique features to stay always protected with AstrillVPN

Müňlerçe hoşal synlar

Heng Kiat Benjamin

Very good uptime and stability.

Allan

So far Astrill is great! Connection speed is nice and reliable! As far as I can see, all of my internet activities are secure/encrypted.

Kieran

super easy to use never had a problem.

Kyle

Great service for the price. I really enjoy it.

Thomas

Great product. Very reliable. Easy to use. Couldn't ask for anything else.

Tracy

Great product. Use is on my phone and Ubuntu Linux