BitCoin Icon

StealthVPN

StealthVPN - Astrilliň tarapyndan döredilen patentlenen protokoly. Bu OpenVPN bilen ruhlandyrylan we trafigiň goşmaça obfuskasiýasyny ýerine ýetirip, buny awtomatiki gorag diwary ulgamlar üçin tapylmaga kyn edýär. StealthVPN örän durnukly bolup, UDP we TCP rejelerde işläp bilýär.

Astrill VPN-i häzir göçürip alyň
Planet
Shuttle
StealthVPN

Ýokarlandyrylan senzuraly ýurtlar üçin amatly

Ençeme ýurtlar juda tizlik bilen düýpli bukja barlagy (DPI) berjaý edýän awomatiki gorag diwarlary işläp taýýarladylar. Bu gorag diwarlar olara VPN IP-leriň uly maglumatlar binýadyny taýyarlamak mejbury bolman IPSec ýa-da OpenVPN ýaly meşhur VPN protokollary hakyky zaman rejede çäklendirmäge mümkinçilik berýärler.

Buňa sebäpli şol ýaly protokollar onlaýn azatlygy çäklendirmek üçin millionlary we milliardlary harç edýän hökümetli ýurtlarda ulanmak üçin peýdaly bolmaýar. Ynha StealthVPN (TM) - VPN trafik profilirlemegine Astrilliň jogaby. VPN tehnologiýalary limilemek üçin döredilen gorag diwarlary bir basyş bilen aýlanyp çykyň.

FAq

Ýokary derejeli ygtybarlylyk

StealthVPN-e birikdirilen wagt, enjamyňyzyň ähli trafigi goragly VPN tunellinden tunellenilýär. Birikme kesilen ýagdaýlarda StealthVPN awtomatiki täzeden birikdirer.

manual

DNS syzma goragy

Ähli trafik VPN üstünden geçmegi sebäpli bu DNS talaplary hem içine alýar. Astrilliň öz DNS serwerleri ulanyp DNS syzmalardan gaça duruň.

video

Tassyklanan tapawutly howpsuzlygy

StealthVPN RSA-2048 sertifikatlarlary hakykylyk barlag üçin we AES-256 kodlaşdyrmaklyk üçin ulanýar. Bular - talabalaýyk barlanan senagat standartlar, hatda harby güýçler hem bulara daýanýarlar.

video

Porty ugrukdyrma

VPN IP portlary sizin enjamlaryňyza ugrukdyrýar. VPN-e birikdirilen wagt, torrentler, Skype, TeamViewer ýaly P2P programmalary has tiz we ygtybarlylyk bilen işlettiriň.

Porty ugrukdyrma barada goşmaça maglumat
video

Programma we saýt filtri

Haýsy programmalar we haýsy websaýtlar VPN birikmesinden geçjekdigini we haýsy siziň öýdäki IP-den (siziň IHG-dan) geçjekdigini saýlaň.

Filtrler barada goşmaça maglumat
video

Torrentler üçin juda amatly

StealthVPN torrentler bilen tizlik bilen işlemäge optimizlelen. Goýberijilik ukybyňyzy maksimal giňeldiň we torrentlenýan wagt ýerli IP-ňiziň syzjagyndan gaça duruň.

VPN we torrentler barada goşmaça maglumat

Islendik protokoly we reje kombinasiýany saýlaň

StealthVPN size TCP hem-de UDP protokollary ulanyp birikmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem siz 1 we 65537 diapazonyň arasyndan islendik porty saýlap bilýärsiňiz. Şol sebäpli eger-de siziň edaraňyz, mektebiňiz ýa-da hökümetiňiz bu kombinasiýalaryň birnäçesini bökdesede, siz hemişe bir gadam öňde bolarsyňyz. DNS trafigi UDP port 53 arkaly ýa-da HTTPS trafigi TCP port 443 arkaly imitirläň. Opsiýalar çäksiz we doly siziň kontrolyňyzda.

StealthVPN

Aňsat ýaňadan dowam etme

Bizin öz patentlenen protokoly bolup, StealthVPN-i işletmek üçin Astrill programma üpjünçilik derkar. StealthVPN arkaly birikdirmek üçin bu aňsat adimleri yzarlaň:
1
placeholder
Göçürip alyň we gurnaň

Astrill VPN programmany platformaňyz üçin göçürup alyň we gurnaň

2
placeholder
Hasaba giriň

E-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň we hasaba giriş düwmesine basyň

3
placeholder
Serweri saýlaň we birikdiriň

Ýüzlerçe serwerlerden saýlan we bir basyş bilen birikdiriň

Ýüzlerçe serwerlerden saýlan we bir basyş bilen birikdiriň

Goldanýan platformalar

Astrill VPN şu bilen ylalaşykly
Windows Windows
MacOS macOS
Linux Linux
iPhone iPhone
iPad iPad
android Android Telefon
tablet Android Planşet
router Router
Astrill VPN-i häzir göçürip alyň BELLIK: StealthVPN - USPTO bilen 5,468,623 nomer bilen nasaba alynan Astrill Systems Kosporasiýanyň hasaba alma belgisi