VPN tizlik testiň netijesi

Astrill VPN agzalyk size biziň VPN serwerleriň super tiz toryna ygtyýarlylyk berýär. Meseleleri ýüze çykarmak we tertip-düzgüni saklamak üçin biz her gün speedtest.net arkaly serwerlerimizi barlaýarys. Ýatda saklaň, bu ähli netijeler işjen ulanylýan serwerlerden gelýär, bunyn many, hemmeler üçin, haýsy bir tizlik çäklendirmeler päk, ýeterlikden hem köp goýberijilik ukyby üpçün edilýär. Astrill VPN-i saýlaň çünki biz alynyp biljek bolan iň tiz VPN birikmäni teklip edýäris.

Şunda görünýär
Lifehacker Astrill VPN-iň barada ýazypdyr
Torrentfreak Astrill VPN iň amatly VPN diýip ynanýr
Techradar bizde iň tiz VPN hyzmatlar bardygy barada bilýär
CNET-de VPN Astrilliň anonimligini halaýar
The Beijinger biziň gorag diwarlaryň üstünden geçip bilýänimiz barada habarly