VPN Awariýa açary

VPN birikmesi kesilýän wagt ýerli IP-ňizi syzmakdan goraň

VPN Awariýa Açary funksiýasy bilen, eger-de we haçanda birikdirme kesilse, Astrill siziň enjamyňyza we enjamyňyzdan Internet ýok hereketini ibermäge ýa-da almaga duruzýar.

Astrill VPN synap görüň
Planet
Shuttle

VPN birikmägiň kesilmesini nämeden dörelýär?

Astrill, adatça, örän ygtybarly we talaplara görä oňat işleýär. Emma, käwagt käbir tehniki meseleler ýüze çykýalar we şu sebäpli siziň VPN birikmäňiz kesilip bilýär. Şularyň içinde:

Firewall

Router/Gorag diwarlaryň saýlawlary

Eger-de siz gorag programma üpjünçiligi, mysal üçin antiwirus, gorag diwary ýa-da şuňa meňzeş programmany gurnalan bolsaňyz, bular siziň VPN birikmäniň kesilmegiň sebäbi bolup biler. Siz gorag programma üpjünçiligiň sazlamalarynda VPN üçin kadadan çykmany döredip bu meseläni çözüp bilersiňiz.

WEB globe

Yrga Internet

Ýadyňyzda saklaň, siziň VPN birikmäňiziň güýji siziň Internet hyzmatyňyzyň güýjine deňdir. Eger-de siziň Internetiňiz yrga bolsa, siziň VPN birikmäňiz kesiler. Eger-de siz köpçülige açyk Wi-Fi ulanýan bolsaňyz, hyzmatyň bökdençlikleri döredýän routeriň üstüne agyr zor salýanlygyňa görä bu zatlar has ýygy-ýygydan ýüze çykarlar.

Monitor

VPN protokoly

Siziň ýerleşişiňize, birikme görnüşe we IHG-e baglylykda, käbir protokol düzülişler beýlekilerden az-kem durnukly bolup bilýärler (UDP garşy TCP, StealthVPN garşy Openweb,...). Şonuň üçin eger-de siziň VPN-ňiz size azar berse, onuň dogry protokolda işleýändigini tassyklaň.

Maňa VPN Awariýa Açary näme üçin derkar?

Awariýa Açary funksiýasy öz şahsy maglumatlaryny we onlaýn hereketlerini berk gizlin saklamak üçin VPN hyzmatyna bil baglaýan her bir Internet ulanyjy üçin hökman gerek zat. Astrill VPN näçede ygtybarly bolsada, garaşylmadyk waka biziň bilen hem bolup bilýär we birtopar tehniki bahanalar sebäpli birikme kesilip bilýär. Şu ýaly wagtlaýyn säwliklar üçin siz awariýa açary VPN ýok diýip özünizi howp astyna salyp bilmeýärsiňiz.

Eger-de siz programma üpjünçiligini ýa-da mediýany göçürip almak üçin torrent üpjünçiligi ulanýan bolsaňyz, size awariýa açary ykyply VPN almak barada pikirlenmek gerek. Awariýa açaryň ýoklugy siziň şahsy maglumatlaryňyzy we onlaýn hereketleriňizi hakerlere, IHG-e we hökümete paş edilmegiň sebäbi bolup bolýär.

VPN for Kill switch

Haýsy platformalar Awariýa Açary goldaýarlar?

Astrill VPN Awariýa açary funksiýasy desktop programmada iş ýüzüne geçirildi.
Windows Windows
MacOS MacOS
Linux Linux
VPN for Kill switch

App Guard garşy Awariýa Açary

Awariýa Açary VPN programma üpjünçiligiň adaty funksiýasy boldy. Windows müşderiler üçin biz bunyň kämilleşdirilen wersiýasyny iş ýüzüne geçirdik - biz oňa App Guard adyny berdik. Esasy tapawut: App Guard size diňe BELLI programmalary Internete girmekden bökdemäge ygtyýar berýär, haçanda eger-de VPN-iň birikimesi kesilse, ähli galanlar adaty ýagdaý işlärler. Bu örän peýdaly sabut bolýar eger-de siz öz IP-ziň üstüni acýlmagy islemeýänsiňiz (mysal üçin, BitTorrent programmalar, onlaýn forumlar we söhbetler) haçanda siz beýleki programmalar bilelikde Internete ygtyýarlylygy saklamak isleýärsiňiz, VPN ýa-da ýerli IP üstünde garamazdan. App Guard Astrill desktop programmasy isjen bolmasada işleýär we bu sistema başlangyçda awtomatiki işjeňleşdirilýär.

Men näme üçin Astrill VPN-i saýlamaly?

Kill switch

Awariýa açary funksiýasy

Astrill ygtybarly awariýa açary VPN hyzmatyny teklip edýär, bu VPN birikme kesilýän ýagdaýda hem sizin onlaýn hereketiňizi höwesjeň garaýyşlardan gorar.

Browse securly

Harby derejeli kodlaşdyrma

256-bitli harby derejeli kodlaşdyrmany ulanýar we doly anonimligi we maglumatlaryň howpsuzlygy üpçün edýär

Filter device

Çäksiz enjamlar

5 enjamlara çenli bir ýerde bir wagtda bilelikde VPN-e birikdiriň

Unlimited performance

Çäksiz isleýişi

Sizi täsin Internet tejribesi bilen üpçün etmek üçin super tiz birikme güýçli apparaturada

Anonymity

Anonym we goragly

Astrill VPN siziň ýerleşýän ýeriňizi we şahsy maglumatlaryňyzi syzmakdan goramak üçin siziň IP salgyňyzy gizleýär.

No digital footprint

Hiç hili sanlaýyn yzy ýok

Astrill VPN ulanmagyň başga hem artykmaçlyklar bar, şunyň içinde pes togtama oýunlar, Netflix-e giriş, nol ýazga alyş, goragly torrent göçürip alma we beýlekiler.

Secure bitcoin

Biz kripto-walýutany kabul edýäris

Bitcoin, Ethereum, Monero, Dash ýa-da PIVX ýaly ýokary hususylykly şaýylar we beýlekileriň hem köpüsi kabul edilýär

Stay in touch

Ýene görüşeris

Gije-gündiz professional kömek üçin 24/7 müşderi goldawy. Şolbada e-poçta jogaplar we janly söhbet.

Feature Packed VPN for Everyone

Get unique features to stay always protected with AstrillVPN