BitCoin Icon

Wireguard VPN

WireGuard® minimal harjylykly ýyldyrym çaltlykly VPN birikdirmäni üpçün edýär we häzirki zaman kriptografiýa arkaly goragy berjaý edýär. Bar bolan tehnologiýalar bilen deňeşdirip göreňde onuň haz sada, has goragly, has effektiw we ulanyşda has aňsat VPN-i üpçün etmäge potensialy bar.

Astrill VPN-i häzir göçürip alyň
Planet
Shuttle
Wireguard vpn

WireGuard-yň birikme dowamlylyk hakyky jadyly ýaly görinýär.

OpenVPN ýa-da IPSec ýaly standart protokollaryň ýuwaş we müşgil sinhronlaşdyrma prosesleri bar. Bunyň sebäbi - müşderi we serweriň arasynda ylalaşmaly konfigurasiýa parametrlaryň uly mukdary. WireGuard wersiýalaryň kriptografiki dolandyryşy ulanýar. Eger-de WireGuard-iň esasy primitiwleriň birine zyýanly kriptografiki hüjümiň üsti açylsa, onda WireGuard-iň täze protokoly doly toplum şekilinde taýýarlanar.

Şeýle täzelenmeden soň, WireGuard müşderi we WireGuard serwer "hany, v1.0 ýerine v2.0 ulanaly!" diýip işlerini dowam edäymeli. (Bu kripto çeýe sazlaşdyrmadan tapawutlanýar çünki ol ýagdaýda müsderi we serwer primitiwiň her birini we açaryň uzynlygyny aýratyn sazlaşdyrmaly we koordinirlemeli.) BIr gezek dorandyryjyň tarapyndan täze protokoly goldamak üçin ähli müşderileriň täzelendigini tassyklanandan soň, olar ýöne serwerde 1.0 protokoly işlemeýän edip, meseläni ýatyryp bilýärler.

  • ChaCha20 simmetrik kodlaşdyrmaklyk üçin, Poly1305 bilen barlanan

  • RFC7539's AEAD konstruksiýany ulanyp

  • Curve25519 ECDH üçin

  • BLAKE2s häşlemek we açarly häşlemek üçin, RFC7693 görkezilen ýaly

  • SipHash24 häş-jedwel açarlar üçin

  • HKDF açar almak üçin, RFC5869-de görkezilen ýaly

Rouming üçin ýanbermez VPN birikmesi.

WireGuard rouming üçin döredildi. Eger-de siziň enjamyňyzyň tory üýtgese, mysal üçin, WiFi-den mobil/öýjükli tora, şonda-da birikme keslmez çünki müşderiň tarapyndan WireGuard VPN serwerimize dogry tassyklanan maglumat iberilýänçä, serwer birikmäni sypdyrmaz. Indi siziň VPN birikmäňiz hiç haçan kesilmez!

With WireGuard, you can enjoy uninterrupted VPN connectivity, eliminating the risk of being disconnected from the VPN during network transitions. By prioritizing seamless roaming, WireGuard provides a reliable and consistent VPN experience, allowing you to stay connected securely and continuously.

Wireguard VPN roaming

Kiçiräk kod bazaň artykmaçlyklary näme?

WireGuard amala aşyryşyň amatlylygy we aňsatlygy nazara alyp taslanyldy. Onuň şu wagtky kod bazasy 4000 kod setirlerden az. Äpet kod bazalaryň barlagy gorag ekspertleriň uly komandasyna üçin hem gaty kyn iş bolup durýan onuň alternatiw esaslandyryjylar bilen, meselem, Swan/IPsec (400,000+ setirler) ýa-da OpenVPN/OpenSSL (600,000+ setirler), deňeşdirip göreňde Wireguard ol hemmesinden öňde.

Many devices

Barlamaga aňsat

OpenVPN-i barlamak üçin uly komanda birnäçe gün alar. WireGuard-i ýeke bir adam hem barlap bilýär.

Wireguard audit

Gowşak ýerleri tapmak has aňsat

Barlamak aňsat = gowşak ýerleri tapmak has aňsat, we bu zat WireGuard-iň goragyny üpçün edýär

VPN sniffer

Azrak hüjüm görnüşleri

OpenVPN we IPSec bilen deňeşdirip göreňde has az hüjüm görnüşleri

Small business

Gowulandyrylan öndürijiligi

Öňkiden arassa kod hemişe gowulandyrylan öndürijilikli programmalary döredýär. Wireguard tiz we ygtybarly

Aňsat ýaňadan dowam etme

Biz Wireguard goldawy desktop programmamyza girizdik. Wireguard bilen birikdirilmek üçin şu aňsat ädimleri yzarlaň:
1
placeholder
Göçürip alyň we gurnaň

Astrill VPN programmany platformaňyz üçin göçürup alyň we gurnaň

2
placeholder
Hasaba giriş

E-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň we hasaba giriş düwmesine basyň

3
placeholder
Serweri saýlaň we birikdiriň

Ýüzlerçe serwerlerden saýlan we bir basyş bilen birikdiriň

Bu şeýle aňsat boljagyna ynanmaýarsyňyzmy? Onda sekuntlaryň içinde Asrilliň Wireguard tehnologiýasy bilen goragly bolup interneti nädip ulanmaly barada jikme-jiklikler üçin şu wideomyza tomaşa ediň

Goldanýan platformalar

Astrill Wireguard VPN şu wagt şular bilen işleýär
Windows Windows
macOS macOS
Linux Linux
Android Android
iPhone iOS
Astrill VPN-i häzir göçürip alyň DUÝDURYŞ: WireGuard protokoly şu wagt intensiw işläp taýýarlama stadiýasinda we eksperimental diýip anyklanmaly. Şu wagt WireGuard-y synamakdan ýa-da gorag möhüm bolmaýan ýagdaýlarda ulanmakdan başga zatlar üçin peýdalanmaga maslahat bermeýaris. Biz ähli muşderilere teste gatnaşmaga çagyryýarys we öz seslenmelerini bize e-poçta ýa-da janly söhbet arkaly ibermäge haýyş edýäris. Ýatda saklaň, biz siziň üçin 24/7 elýeterli! "WireGuard" we "WireGuard" belgisi - Jason A. Donenfeld-iň hasaba alma belgilerir.