VPN näme

Astrill VPN siziň onlaýn hereketleriňizi kodlaýar we gizleýär
Anonim ýagdaýda resurslary ulan

Anonim ýagdaýda resurslary ulan

Biz siziň onlaýn şahsyýetiňizi gizleýäris we indi siz we anonim ýagdaýda websaýtlara aýlanyp bilersiňiz, we bu amal birnäçe berk protokollar arkaly gollanýar. Siziň IP salgyňyz bütinleý gizlin bolýär we siziň onlaýn seredip görýäniňizi hiç kim yzarlamaz. Internete birikdirilen islendik enjamda gurnamak aňsat.

Enjoy secure Wi-fi anywhere

Islendik ýerde goragly Wi-Fi-den hezilini görüň

Ähli ýere ýaýran Wi-Fi birikme ukyby töwekgelçilik bilen bagly çünki şol bir tory ulanýan adamlar aňsatlyk bilen goralmadyk ulanyjylary dargadyp bilýärler. Şonuň üçin Astrill VPN her kişä, dargadylmakdan howply bolman, otel, kafe, bank, aeroport ýa-da beýleki islendik köpçülige açyk toryny ulanmaga mümkinçilik berýär.

Bypass censorship

Senzuraň üstünden geçiň

Hiç hili çäklere mejbur bolman filtrlenen ýa-da blokirlenen mazmunlara ygtyýarlylyk alyň. Astrill VPN size islendik ýurdyňyzda senzuraň üstünden geçmek mümkinçilik berýär, hatda siz ol ýerde ýaşaýarsyňyz ýa-da syýahat edýärsiňiz.

Videos & apps from anywhere

Wideolar & programmalar islendik ýerlerden

Astrill VPN hemme wideolary we programmalry VPN tunelden geçirýär, şol sebäpli siz islendik mazmuny geografiki çäklendirmelerde mejbur bolman seredip bilersiňiz

Astrill VPN nädip işleýär?

How does AstrillVPN work

Astrill VPN-de häzir hasaby açyň

Planet

Websaýtlary goragly seredip görüň

Siziň Internet ýol hereketiňiz hakerlerden we içalylardan berk goranylýar. Astrill VPN hatda köpçülige açyk Wi-Fi birikmelerde we goralmadyk torlarda hem 256-bitli SSL kodlaşdyrma arkaly goranylýar. Şeýle hem, ol fon rejede bökdençsiz işleýär.

Astrill VPN bilen

Astrill VPN bilen

Websaýtlar görýär:
 • Astrill VPN IP
 • Astrill VPN ýerleşişi
Siziň IHG-iň* görýär:
 • Kodlanan Astrill trafiki
 • Websaýt URL-ler ýok
 • Wideolar ýok
 • E-poçtalar, gyssag habarlar ýa-da wideolar ýok
 • Göçürip alnanlar ýa-da ýüklenenler ýok
Astrill VPN-syz

Astrill VPN-syz

Websaýtlar görýär:
 • Siziň hakyky IP-ňiz
 • Siziň hakyky ýerleşişiňiz
Siziň IHG-iň* görýär:
 • Girýän websaýtlaryňyz
 • Görýän wideolaryňyz
 • Siz kime e-poçta iberýäniňiz
 • Siz kime gyssagly habarlary iberýäniňiz
 • Siziň göçürip alýanyňyz we ýükleýäniňiz
* Internet Hyzmat Gullugy (IHG) - Internete girişe we ulanylyşa degişli hyzmatlary üpçün edýän edara.

Astrill VPN-iň isleýişi 2 minutyň içinde

Moon

Astrill VPN-de häzir hasaby açyň

Şunda görünýär
Lifehacker Astrill VPN-iň barada ýazypdyr
Torrentfreak Astrill VPN iň amatly VPN diýip ynanýr
Techradar bizde iň tiz VPN hyzmatlar bardygy barada bilýär
CNET-de VPN Astrilliň anonimligini halaýar
The Beijinger biziň gorag diwarlaryň üstünden geçip bilýänimiz barada habarly