Internetde akyl bilen aýlaný. Smart Mode bilen.

Ýerli websaýtlara we onlaýn hyzmatlara ýerli IP salgylar bilen giriň we haýal hyzmatdan dynyň. Astrill VPN Smart Mode bilen alnyp biljek iň tiz VPN tejribäni alyň.

Astrill VPN synap görüň
Planet
Shuttle

Smart Mode arkaly Tiz VPN Tejribesi

VPN ulanylýan wagt, bu siziň kompýuteriňize daşary ýurt IP salgyny belleýär, bunyň netijesinde diňe Internetiňiziň işleýişi haýallatlamak däl-de, emma hökümetler we edaralar siz VPN-i ulanýanyňyzy bilip we bu IP salgylary kesip bilýäler. Astrill VPN Smart Mode, Internetiň tizligini kämil saklap we hiç hili şübhe döretmän, size Interneti ýerli IP salgylary bilen ulanmaga mümkinçilik berýär.

Smart Mode ulanjylary ýokary derejeli gizlinlik we gorag bilen üpçün edýär, we bu edaralar üçin bulary agtaryp tapmak örän kyn bolýar. Bunyň many, siz ruhy parasatlylyk bilen ähli hyzmatlary ulanyp we Internetde aýlanyp bilýärsiňiz.

Smart Mode arkaly Tiz VPN Tejribesi

Men Smart Mode Näme Üçin Ulanyp Bilýän?

Smart Mode dürli Internet ulanyjylar üçin köp ýagdaýrada peýdaly bolup bilýär.
Siziň IP salgyňyz hiç haçan bökdelmez.

Siziň IP salgyňyz hiç haçan bökdelmez.

Hytaý hökümetiň berk kada-düzgünleri we senzurany berjaý edişi sebäpli, bu ol ýerdäki Internet ulanyjylar üçin bu fantastik funksiýa bulup durýar. Smart Mode bilen siz öz IP-ňiziň bökdelmegi baraka pikir etmän islendik websaýty ýa-da hyzmaty ulanyp bilersiňiz.

Goragyň ýokary derejesi

Goragyň ýokary derejesi

Şonuň ýaly hem, goşmaça howpsuzlygy isleýänler üçin Smart Mode goragyň ýokary derejesini üpçün edýär. Hökümetler we IHG-lar üçin siz VPN hyzmaty ulanýanyňyzy bilmek has kyn bolýar.

Programma bökdençlikden saklanyň

Programma bökdençlikden saklanyň

Smart Mode-y işledip, siz VPN hyzmatlaryny bökdeýän örän köp gyssagly habarlaşyk programmalary we akym hyzmatlary ulanyp bilersiňiz.

Ýerli täzelikleri akdyryň

Ýerli täzelikleri akdyryň

Smart Mode arkaly siz ýerli täzelikleri hem has tizlik bilen akdyryp bilersiňiz.

Aslyýetinde, Smart Mode size hökümetiňiziň tarapyndan kontrol edilýän websaýtlar üçin VPN-iň ulanylyşy degişli hiç hili alamatlary ýa-da nyşanlary goýman VPN hyzmaty ulanmaga mümkinçilik berýär.

Men Astrillda Smart Mode Nädip Ulanyp Bilýän?

Astrill VPN müşderileriň her görnüşler üçin ulanmakda amatly fantastik bir hyzmatdyr. Sizden diňe birnäçe aňsat adimleri yzarlamak gerekdir:

1
Download

Resmi göçürip alyş sahypamyzdan biziň Astrill VPN-nimizi göçürip alyň we gurnaň

2
Turn on

Sazlamalardan Smart Mode-y işlediň we Internet hyzmatlara senzura goýmaýan başga bir ýurtdan uzakdaky serweri saýlaň.

3
Enjoy

Interneti doly azatlyk we gorag bilen ulanmaga başlaň!

Smart Mode-y diňe belli ýurtlarda ulanmak mümkin. Doly sanaw üçin goldawmyza ýüz tutuň.

Haýsy platformalar Smart Mode-y gollaýarlar?

Astrill VPN Smart Mode şular bilen işleýär
Windows Windows
MacOS MacOS
Linux Linux
iPhone iPhone
iPad iPad
Anroid Phone Android Telefon
Android Tablet Android Planşet