Bellenen IP VPN

Saýlanan VPN serwerler bellenen IP (many, hususy IP) bölüp bermegini rugsat berýärler. Şeýle IP-ni diňe siz ulanyp bilersiňiz, bu beýleki Astrill müşderiler üçin däl.

Hususy IP-ni satyn alyň
fast vpn hides ip
best anonymous VPN
Standard IP

Standard VPN birikmesi

Öňünden kabul edilen görnüşde Astrill VPN bilen seredip görýän wagt, Internete girmek üçin ulanýan IP-ňiz şol bir wagtda şol bir serweri ulanýan ýüzlerçe beýleki ulanyjylar bilen paýlaşylýar.

Bu siziň anonim galmagyňyz üçin örän gowy, çünki şu IP-niň çäginde amala aşyrylýan hereketleri size çenli yzarlarmak öňkiden hem kyn bolýar. Çünki şol bir IP salgysyna birnäçe ulanyjylaryň ygtyýary bar we olar buny seredip görýän ulanýarlar, torda bolýanlaryň kim näme etdigini aýtmak mümkin däl bolýar.

Bellenen IP näme üçin isleýänsiňiz?

Eger-de siz portlary öz VPN IP salgyňyza ugrukdyrmak isleýän bolsaňyz (Skype ýa-da Bittorrent ýaly P2P hyzmatlary ulanmak üçin ýa-da käbir ýerli hyzmatlary Internetde elýeterli etmek üçin), size Hususy IP gerek bolar.

Hususy IP hiç bir beýleki ulanyjylar bilen paýlaşylmaýar we saýlanan serwerlerde (ýyldyz bellenilýär) hemme portlar OpenVPN, StealthVPN, Wireguard, L2TP we SSTP arkaly Hususy IP salgysyna birikdirilen enjamyňyza ugrukdyrmak mümkin.

VPN Dedicated IP
NAT Firewall

NAT Firewall

Siz öz hususy IP-de NAT Firewall işjeňdirip we ähli portlary ýapyp ýa-da 3 saýlanan portlara çenli torrentli serwerlerden geçjek üçin rugsat berip bilýäniz.

Diňe $5 siziň öz IP-ňiz üçin

Diňe $5 siziň öz IP-ňiz üçin

Hususy IP-iň bahasy 5 ABŞ dollary/aý we bunyň üçin aktiw agzalyk derkar. Buny agzalyk bilen ýa-da agzalar zonasynda goşmaça satyn almak mümkin.

Gyzyklanýaňyzmy?
Hususy IP-ni satyn alyň