Astrill VPN Şahamçalary

Her müşderi üçin 30% komissiýa gazanyň

Biziň aýratyn Şahamça programma goşuluň we täze müşderilere maslahat berip 30% komissiýa gazanyň. Astrill VPN-e her bir täze maslahat berilen müşderiniň ilkinji sargyty üçin siz hemişe komissiýa gazanyp bilersiňiz. Biziň şahamça bagy öz blog ýä-da websaýtyňyza ýerleşdiriň we goý bu siziň üçin pul gazanyp bersin.

Her bir täze maslahat berilen bilen $30 çenli girdeji gazanaly.

Şahamça hyzmatdaş boluň Öňden Şahamçamysyňyz? Hasaba şu ýerde giriň
Astrill VPN-de hasap açyň 1

Astrill VPN-de hasap açyň

Sizden diňe MUGT Astrill hasaby döretmek gerekdir

Mahabat etmäge başlaň 2

Mahabat etmäge başlaň

Astrill VPN-i öz Twitter, Facebook ýa-da isleýän beýleki websaýtlarda hem mahabat ediň

Komissiýaňyzy alyň 3

Komissiýaňyzy alyň

Kredit Astrill satyn alyşlar ýa-da çykarmak üçin ulanyp bilýar.

Iň köp girdeji alyň

30% komissiýa her bir täze müşderi arkaly
Pes ýol hereket
2 Müşderiler bir günde
$ 21 Ortaça komissiýa
30 Günler
$ 1,260 Siziň aýlyk girdejiňiz
Ortaça ýol hereket
10 Müşderiler bir günde
$ 21 Ortaça komissiýa
30 Günler
$ 6,300 Siziň aýlyk girdejiňiz
Tiz ýol hereket
26 Müşderiler bir günde
$ 21 Ortaça komissiýa
30 Günler
$ 16,380 Siziň aýlyk girdejiňiz

Köp Soralýan Soraglar

Şahamçalar barada bilmeli zatlar

Ulanmaga üçin näme etmeli?

Sizden diňe MUGT Astrill hasaby döretmek gerekdir, we siz Facebook we Twitter ulanyjylara maslahat berip beda-bat pul gazanyp bilersiňiz. Şeýle hem, siz isleýän beýleki websaýtlarda hem Astrilly mahabat edip bilersiňiz (bloglar, biznesler, onlaýn portfoliolar we beýlekiler).

Bu nädip işleýär?

Twitter we Facebook ähli ulanyjylar üçin öňünden kabul edilendir. Öz şahamça baglary Meniň Şahamçalarym sahypanyň içinde görüp bilersiňiz Agzalar zonasy. Biziň tarapymyzdan satuwlary dogry yzarlamak üçin her websaýt öz bagyny ulanmalydygyny ýadyňyzda saklaň.

Tölegiň iň pes çägi näçe?

Tölegiň iň pes çägi $100 ABŞ dollar. Tölegi isleýän wagt talap edip bilersiňiz, we biz goldaýaz: Bank arkaly tölegler, Perfect Money we BitCoin. Ýa-da siz Astrill VPN satyn alyşlar garşy krediti ulanyp bilersiňiz.

Şahamça şertler nähili?

Astrill şahamçy bolup, siz şunuň bilen bu şahamça şertleri kabul edýärsiňiz.
Şahamcalara, olaryň öz tassyklanan web saýtlardan başga, daşarky web saýlarda hiç hili marketing ulanmak gadagan. Sosial mediada/bloglarda spam ýaýratmak ýa-da şol bir habary (tweeti) gaýtadan gaýtalamak Şahamça şertnamasynyň düzgüni bozuldy hasap edilýär.
Şahamçalar Astrilliň önümlerini ýalan usul arkaly mahabat edip bilmeýärler, meselem, Şahamçal üsti bilen hasaby açjak wagt, ulanyjy X% tygşytlap biler diýip. Şahamça müşderilere goşmaça inderim berilenok, şahamça baglardan görkezilýän hemme bahalar resmi Astrill VPN hyzmatlar bahalara deňdir. "Astrill kupon" ýa-da "Astrill inderim" ýaly açarsözleri target edilmegi ýalan marketing diýip aňladylýar. Şu şertiň bozuldygy şahamça bagyň dessine ret edilmeginiň we şahamça bütin garaşylýan balansynyň aýyrymlagynyň sebäbi bolýar.
VPN review and VPN/software comparison websites are not allowed to show popups or overlays suggesting users to use another provider instead. This is considered Astrill brand name misuse.
Astrill hiç hili sebäp ýa-da duýduryş bermän, islendik şahamça websaýty ret etmäge haky bar.

Astrill şahamça websaýtlar şu zatlary mahabat ýa-da öz içine alyp bilmeýär:

  • ulylar üçin materiallar
  • jynsparazlyk materiallar
  • syýasata degişli materiallar
  • Hytaý ýa-da Arap dili
Şunda görünýär
Lifehacker Astrill VPN-iň barada ýazypdyr
Torrentfreak Astrill VPN iň amatly VPN diýip ynanýr
Techradar bizde iň tiz VPN hyzmatlar bardygy barada bilýär
CNET-de VPN Astrilliň anonimligini halaýar
The Beijinger biziň gorag diwarlaryň üstünden geçip bilýänimiz barada habarly