Astrill VPN-i göçürip alyň

Ýalançy programmalardan seresap boluň

App Dükanda birnäçe galp programmalar bar - olaryň käbirleri özlerine Speed Testing programmalar diýip maskirowka edýarler we käbiriler - Astrill Free VPN diýip, başga biriler diňe ýyldyz belgini, gök renki we VPN-iň adyny ulanýärlar. Bu galp programmalara girmäň çünki bular siziň seans açmak maglumatlaryňyzy ogurlarlar. Bu ýalançy programmalar üsti bilen tölegleri gerçirmäň çünki siz öz puluňyzy ýitirersiňiz. Aşakda berilen resmi baglanyşygy ulanyp diňe Astrill programmany göçürip alyň. Eger-de haýsy bir şübheler bolsa, Janly Söhbet ýa-da e-poçta arkaly goldawymyza ýüz tutuň.

Giňişleýin okaň

Iň gowy iOS VPN programmasy

  • Bir basyş bilen VPN-e birikdiriň
  • Mediýa akymy we onlaýn ýol hereketini kodlaň
  • Ýüzlerçe VPN serwerler 50+ ýurtlarda
  • Ol hemmelerden iň tiz VPN
Şertler iOS 9+ (no 32-bit support)
Siz Astrill-e täze geldiňizmi? Häzir hasaby açmak
ios vpn

Näme üçin Astrill iň amatly VPN

Biziň programmamyz dürlülik VPN protokollar bilen iň amatly VPN öndürijiligi teklip edýar.
Bir basyş bilen VPN-e birikdiriň

Bir basyş bilen VPN-e birikdiriň

Astrill VPN programmaň bir uly AÇ/ÝAP düwmesi bar we ähli sazlamalar oňaýly bir kiçi penjiräň içine sygýarlar. Ulanmak üçin super aňsat.

Smart mode

Smart mode

Has tizlik bilen seredip görmek üçin diňe halkara websaýtlary VPN-den tunneläň we ýerli websaýtlara hakyky IP-ňiz bilen giriň.

Gäýtadan birikme funksiýalar

Gäýtadan birikme funksiýalar

iOS fon programmalaryny tötänden gyryp bilýär. Gäýtadan Birikme VPN funksiýasy bilen Astrill VPN hemişe bada-bat gaýtadan birikdirer we hakyky IP-iň syzmalarynyň öňüni alar.

3 minutyň içinde anonim ýagdaýda resurslary ulan

Sizde işjen hasap bolmak gerek. Hasaby şu wagt aç

Gurnamaga bagly kynçylyklar barmy?

Bizde siziň üçin birnäçe gönükdirmeler bar
Antivirus
Astrill VPN Apple Store-de käbir ýurtlarda elýeterli däl
funksiýalar barada wideo gollanmany barlaň

Müňlerçe hoşal synlar

Vraj

Great! Love it. Customer for life.

Tony

This is what I was looking for and it's great in Windows but in Linux it is amazing.

Kari

I Think Astrill is Best of The Best VPN service 10+++++

Ari

so far, I am very satisfied with the reliability and functions of Astril...

Regie

Very easy to use and very reliable. I am from the Philippines and I am getting a lot of servers from this. It is fast as well.

David

I think at present you are excellent, thank you

Ähli enjamlaryňyz üçin Astrill Programmany göçürip alyň