Astrill VPN Routerler

Öýyňizdäki hemme enjamlary VPN-e birikdiriň

Astrill VPN routerler siziň VPN birikmäňizi öýdäki torly birnäçe enjamlar bilen bilelikde ulanylmaga mümkinçilik teklip edýär, şunuň içinde PS4, XBox, Roku Boxlar, Boxee, Apple TV, iPhone, iPad, Android mobiller, Android planşetler, hemme kompýuterleriňiz we noutbuklaryňyz şeýle hem Internet Birikmelilik (Wi-Fi ýa-da LAN arkaly) üçin routere biriklenýän haýsy bir beýleki enjamlar

Bir enjam. Birnäçe VPN birikmeler.
Hatda tejribesiz ulanjylar üçin sazlamak aňsat

Hatda tejribesiz ulanjylar üçin sazlamak aňsat

Astrilliň hemme routerler öňden gurnalan Astrill VPN bilen gelýäler we bada-bat ulanmaga üçin taýýar. VPN-e diňe bir basyş bilen biriliň.

VPN-i diňe belli Wifi radiolar üçin işlettiriň

VPN-i diňe belli Wifi radiolar üçin işlettiriň

Egerde siziň routeriňiz birnäçe Wifi radiolaryny goldaýan bolsa, siz Wifi filtri işlettirip we VPN-i diňe belli SSID birikdirlen wagt ulanyp bilýärsiňiz.

Bütün öýyňizi/ofisiňizi VPN-e diňe bir enjam bilen birikdiriň

Bütün öýyňizi/ofisiňizi VPN-e diňe bir enjam bilen birikdiriň

Astrill VPN routerler siziň VPN birikmäňizi öýdäki torly birnäçe enjamlar bilen bilelikde ulanylmaga mümkinçilik teklip edýär, meselem, PC-ler we jübi enjamlar.

Enjam filtri - VPN-den geçjek enjamlary saýlaň

Enjam filtri - VPN-den geçjek enjamlary saýlaň

Astrill VPN router size VPN-den tunellemek isleýän we siziň IP birlikmesinden geçirmek isleýän enjamlara doly kontrollyk berýär.

Saýt filtri - VPN-den geçjek websaýtlary saýlaň

Saýt filtri - VPN-den geçjek websaýtlary saýlaň

Şeýle hem enjamlar ýaly, siz haýsy websaýtlar VPN-den tunellejekdigini we haýsy göni siziň öňünden kabul edilen Internet birikmeden geçjekdigini filtr edip bilersiňiz.

Porty başga salga ugrukdyrmak - BitTorrent we P2P programmalar bilen işleýär

Porty başga salga ugrukdyrmak - BitTorrent we P2P programmalar bilen işleýär

Biziň programma üpjünçiligiň porty başga salga ugrukdyrýan opsiýasy Skype, VoIP, BitTorrent göçürilip alnanlar ýa-da başga P2P hyzmatlaryň işleýşini oňaýlaşdyrmak üçin ulanýar.

Astrill VPN applet funksiýalary barlaň

Öz bütin toryňyzy birnäçe sekuntlaryň içinde aňsatlyk bilen VPN-e birikdiriň

Bütün öýyňizi birikdiriň

Anonimlik üçin iň tiz VPN routerler
Size näme gelişýär?
Maňa täze Astrill VPN router gerek

Maňa täze Astrill VPN router gerek

Biziň VPN routerleriň teklibinden hezilini görüň
Hiç tehniki hünär gerek däl. Iň tiz VPN router programma üpjünçiligi
Meniň eýyäm routerim bar

Meniň eýyäm routerim bar

Asla Astrill programmany routeriňize gurnaň.
Diňe tejribeli ulanjylar üçin. Routeriň bahasy ýok.

VPN routeryň funksiýalary barada wideo serediň

  • Bada-bat ulanylmaga taýýar
  • Hemme serwerlera giriş
  • Hususy IP-lary goşmak opsiýasy
  • Bütün dünýäde millionlaryň ynamy
Astrill VPN routeri saýlaň
Visa
Master Card
Union
American Express
PayPal
Bitcoin
Monero
Bank
Alipay
Perfect Money

Tölegler & sargydyň resmileşdirilmegi

Astrill şu tölegleri kabul edýär: Kredit Kartlar/Debet Kartlar (Visa, MasterCard, American Express, Discover, Diners Club, JCB), Bank arkaly tölegler, CashU, WebMoney, PayPal, AliPay, Perfect Money we BitCoin.

Töleg barada doly okaň

Eltiş

Biz routerleri bütündünýä eltip berýäris. Siziň routeriňiz Hytaýda 2 güniň, ABŞ-da 2 hepdäniň we galan ýurtlarda 4 hepdäniň içinde gowşurular. Goşmaça töleg töläp ekspres eltişi alyp bilersiňiz.

Eltiş barada doly okaň
Shipping

Astrill VPN Routeri saýlaň

TP-Link TL-WR703N

VPN router
TP-Link TL-WR703N
RAM: 32 MB
Fleş: 4 MB
CPU: 400 MHz
USB: 1x USB 2.0
Wi-fi: 2.4 GHz
LAN: 100 Mbps
Bu ýol/jübi router. Bunda diňe içki antenalar bar we bu bir otag ýa-da kiçi kwartira ýa ofis üçin ýaramly.
image

Sizde eýýäm DD-WRT router barmy?

Asla Astrill programmany öz routeriňize gurnaň.

Eltiş şertnamasy

  • Hytaý salgylara posylkalar umuman 2-4 güniň dowamynda gowşurylýar. Bütündünýäň ýurtlar üçin gowşuruş ekspres eltiş arkaly amala aşyrylýar we posylkalar 4-6 hepdäniň içinde gowşurylýar.
  • Router siziň salgyňyza iberilen wagt size yzarlama kod we eltişi nädip yzarlamak barada gillanmalar beriler.
  • Eger-de siz nädogry salgyny berseňiz we siziň ýalňyşyňyzyň netijesinde router gowşurulyp bilmese, siz täzeden sargyt etmeli bolarsyňyz. Müşderileriň ýalňyşlyklara sebäpli gowşurylmadyk sargytlar üçin biz tölegi yzyna gaýtarmaýarys.
  • Eger-de router alynmasa we bize yzyna gowşuralsa, biz routeri gaýtadan ibermek üçin 50 ABŞ dollar toleg alýarys.
Biziň tölegi gaýtaryş syýasatymyz bilen tanyşyň
Şunda görünýär
Lifehacker Astrill VPN-iň barada ýazypdyr
Torrentfreak Astrill VPN iň amatly VPN diýip ynanýr
Techradar bizde iň tiz VPN hyzmatlar bardygy barada bilýär
CNET-de VPN Astrilliň anonimligini halaýar
The Beijinger biziň gorag diwarlaryň üstünden geçip bilýänimiz barada habarly