VPN Paýlaşygy

Enjamlaryň ählisi VPN programma üpjünçiligi bilen işläp bilmeýärler. Emma Astrill VPN bilen bu çäklendiriş däldir. Toryň sazlamalaryny biraz düzletmedensoň, siziň ýerli toryňyzyň islendik enjamy öz internet trafigi goramak üçin VPN-i ulanyp bilýär.

Astrill VPN synap görüň
Planet
Shuttle

VPN Paýlaşma Näme?

VPN-iň işi - siziň enjamyňyzdan çykýan ýa-da enjamyňyza girýän ähli sanly trafigi goramakdyr. Ýone, eger-de siz bu goragy siziň eýeçiligiňizde bolýän her bir enjama çenli ýetirjek bolsaňyz, onda siz diňe öz PC-ňizi ýa-da telefonyňyzy däl-da, emma tordaky her enjamy VPN arkaly goramaly bolarsyňyz.

Ynha şu ýerde VPN paýlaşma funksiýasy super peýdaly bolup bilýär, çünki bu size PC-ňiziň VPN-ni bütin toryňyz bilen paýlamaga mümkinçilik berýär we ähli enjamlaryňyza, şol sanda PC-lere, noutbuklara, smartfonlara, planşetlere, routerlere we hatda oýun pristawkalara, smart TV-lere hem-de TV bokslara hem maksimal goragy üpçün edýär. Internetde näme edýäňize we haýsy enjamy ulanýanyňyza garamazdan, VPN paýlaşma sizi we siziň maglumatyňyzy kiber-hemlelerden goraýar we siziň hakyky IP salgyňyzy daşarky dünýäden gizleýär.

VPN Paýlaşma Näme?
VPN Paýlaşma Näme?
VPN Paýlaşma şu üçin elýeterli:

Öýdäki torly ähli enjamlaryň goragyny üpçün etmegiň başga bir ugry VPN router arkaly bolup bilýär. Router VPN serwere baglanýar, we bu routeriň Wifi-ine ýa-da Ethernete birikdirilen ähli enjamlar, goşmaça VPN programma üpjünçiligi talap etmän, VPN birikmäni ulanyp bilýärler. Biziň router appletimiz kämil funksiýalary teklip edýär, bunuň içinde Websaýt filtri, Enjam filtri, Port ugrukdyrmasy we beýlekiler.

Näme Üçin Men Astrilli Göni Her Enjamda Gurnap Bilmeýan?

Bu siziň sanly enjamlaryňyzy gowşaklykdan goramagyň bir ugry. Emma käbir enjamlar (mysal üçin, Xbox, PlayStation ýa-da Smart TV Bokslar ýaly oýun pristawkalar) VPN programma üpjünçiligi işledip bilmeýärler ýa-da olarda VPN sazlamalar bolmaýar.

VPN paýlaşma size bu enjamlary goramak ygtyýar berýär. PC-ňizi şlýuz we DNS hökmünde ulanmak üçin siz tordaky islendik enjamy düzüp bilýäňiz. VPN paýlaşma sizi birnäçe enjamlarda VPN programmalary dolandyrmakdan azat edýär.

VPN for Play Station

Men Astrillda VPN Paýlaşmany Nädip Ulanyp Bilýän?

Astrill VPN müşderileriň her görnüşler üçin ulanmakda amatly fantastik bir hyzmatdyr. Sizden diňe birnäçe aňsat adimleri yzarlamak gerekdir:

1
Astrill VPN programmany işlediň
VPN for Kill switch

Astrill VPN-i göçürip alyň, gurnaň we işlediň

2
Işjeňleşdir
VPN for Kill switch

Sazlamalara baruň we VPN Paýlaşmany işjeňleşdiriň

3
Enjamy sazlaň
VPN for Kill switch

PC-ňizi şlýuz we DNňS hökmünde ulanmak üçin enjamyňyzy düzüň

Eger-de haýsy bir meseleler ýüze çyksa, Astrilliň müşderi hyzmatyna ýüz tutuň we biz şatlyk bilen size kömek ederis.

Men näme üçin Astrill VPN-i saýlamaly?

Kill switch

Awariýa açary funksiýasy

Astrill ygtybarly awariýa açary VPN hyzmatyny teklip edýär, bu VPN birikme kesilýän ýagdaýda hem sizin onlaýn hereketiňizi höwesjeň garaýyşlardan gorar.

Browse securly

Harby derejeli kodlaşdyrma

256-bitli harby derejeli kodlaşdyrmany ulanýar we doly anonimligi we maglumatlaryň howpsuzlygy üpçün edýär

Filter device

Çäksiz enjamlar

5 enjamlara çenli bir ýerde bir wagtda bilelikde VPN-e birikdiriň

Unlimited performance

Çäksiz isleýişi

Sizi täsin Internet tejribesi bilen üpçün etmek üçin super tiz birikme güýçli apparaturada

Anonymity

Anonym we goragly

Astrill VPN siziň ýerleşýän ýeriňizi we şahsy maglumatlaryňyzi syzmakdan goramak üçin siziň IP salgyňyzy gizleýär.

No digital footprint

Hiç hili sanlaýyn yzy ýok

Astrill VPN ulanmagyň başga hem artykmaçlyklar bar, şunyň içinde pes togtama oýunlar, Netflix-e giriş, nol ýazga alyş, goragly torrent göçürip alma we beýlekiler.

Secure bitcoin

Biz kripto-walýutany kabul edýäris

Bitcoin, Ethereum, Monero, Dash ýa-da PIVX ýaly ýokary hususylykly şaýylar we beýlekileriň hem köpüsi kabul edilýär

Stay in touch

Ýene görüşeris

Gije-gündiz professional kömek üçin 24/7 müşderi goldawy. Şolbada e-poçta jogaplar we janly söhbet.