Torrentler üçin iň tiz VPN

Öz torrent-trafigiňizi IHG, hakerlerden, hökümetden, trakerlerden we beýleki masterlerden gizläň. Faýllary paýlaşýan we göçürip alýan wagt doly gizlin boluň.

Torrent ulanyşyňyzy goraň
Planet
Shuttle
VPN for Torrents

Astrilliň kömegi bilen Torrent göçürip alyşyňyzy 100% gizlin saklaň

Eger-de siziň IP salgyňyz gizlin bolmasa we maglumat geçirişi kodlanan bolmasa, onda siz özüňizi öz Internet Hyzmat Gullugyňyzyň (IHG) we şeyle hem daşarky dünýäň öňünde paş edýärsiňiz. Torrent ulanýandyňyzy anonim we goragly saklamak üçin size torrentleri göçürip almak üçin VPN gerek. Astrill şeýle gizlinligi we goragy üpçün edýär.

IHG ýa-da edaralaryň tarapyndan Internet hyzmatyňyzy bökdirmäge töwekgellik näme üçin etmeli, haçanda siz, ygtybarly torrent üçin VPN arkaly, anonim bolup bilýärsiňiz?

Astrill VPN Torrent ulanyjylaryny anonim we goragly nädip saklaýar?

  • Astrill VPN arkaly siz torrentleri göçürip alyp we, öz IP-ňizi doly gizlin saklap, bir-derejeli torda mazmunlary paýlaşyp bilýärsiňiz.

  • IP salgylaryň maskirowka we ýokary derejeli harby derejeli kodlaşdyrma arkaly Astrill siziň şahsyýetiňizi, onlaýn hereketleriňizi we ýerleşişiňizi IHG-den, kiber-päliýamanlardan we hökümet edaralardan gizleýär.

  • IP syzma howpy ýüze cykjak mahaly Awariýa Açar funksiýasy iterneti kesýär.

  • Siz, gizlinlik we gorag hakda alada etmän, islendik köpçülige açyk tory ulanyp bilýärsiňiz.

  • Eger-de haýsy bir wagt maglumat geçirişi tutulan bolsada, siziň maglumat bukjaňyzy deşifrowka etmek juda kyn bolar.

  • Bu BitTorrent, uTorrent, LimeWire we beýleki P2P paýlaşýan torlar üçin VPN.

Maňa Torrentler üçin VPN näme üçin gerek?

Siziň IHG-ňiz sizi yzarlaýandygy we internetde edýär ähli hereketleriňizi belliýändigi barada bilýaniňiz mümkin. Bu siziň internet taryhyňyz bilen göçürip alynan resminamalary hem içine alýär. Bundan başga, sizi diňe torrent üsti bilen siziň IP salgyňyzy görüp bilýän köp sany şahslar garaýarlar.

##VPN_FOR_TORRENTS_WHY2_TEXT2

VPN for torrent

Goragly Torrent Ulanyşy islendik enjamda

Astrill VPN köp sanly platformalarda işleýär
Windows Windows
MacOS macOS
Linux Linux
Router Router
iPhone iPhone
iPad iPad
Anroid Phone Android Telefon
Android Tablet Android Planşet

Astrill Torrent gönükdirýän VPN Serwerleri üpçün edýär

VPN üpçün edijileriň köpüsi torrent ulanylyşa rugsat bermeýärler çünki olar awtorlyk hukuky bozulyş trollary oňaryp bilmeýärler. Biziň serwerlerimiziň köpüsi (biziň programmamyzda ýyldyz bilen bellenen) size çäksiz torrent ulanylyşa rugsat berýär. Bu serwerler paýlaşylan we bellenen IP-lerde hem port ugrukdyrmany işjeňleşdirýärler.

Siz torent müsderide we Astrill programmada UDP port ugrukdyrmany düzüp we UDP trafigi siderlerden VPN IP üsti bilen öz enjamyňyza işjeňleşdirip bilýärsiňiz. Siderleriň hiç biri hem-de trekerleriň hiç biri siziň hakyky IP salgyňyzy görüp bilmeýär, we biziň ýazgysyz syýasatymyz arkaly hiç kim trafigiňizi size çenli yzarlap bilmeýär.

P2P VPN Port forwarding

Astrilliň Torrentler üçin VPN-i näme üçin ulanmaly?

Up to 5 devices

Çäksiz enjamlar

Size bir öýde bir wagtda bolýan 5 birikmelere çenli berilýär

No digital footprint

Hiç hili sanlaýyn yzy ýok

Nol ýazgy syýasatyň many - hiç hili sanlaýyn yzy ýok

Anonymity

Anonimlik

IP-ni gizleýär we ähli maglumaty kodlaýar

Unlimited performance

Çäksiz isleýişi

Çäksiz goýberijilik ukybyň many - maglumat çäklendirmeler ýok

Worldwide

Bütindünýä

62 ýurtlarda 350 serwerlerden hem köp

Military grade encryption

Harby derejeli kodlaşdyrma

Siziň maglumatyňyz iň berk standartlary ulanyp kodlanyldy

Unblock favourite sites

Halaýan saýtlardan blokirlemäni aýryň

Şeýle hem programmalaryň we hyzmatlaryň giň sanawyndan blokirlemäni aýryň

Stay in touch

Şeýle hem programmalaryň we hyzmatlaryň giň sanawyndan blokirlemäni aýryň

24/7 müşderi goldawy

Torrentler üçin VPN-iň sazlamasyny nädip etmeli?

1
Download Astrill

Windows/MacOS üçin gurnaýjy faýly göçürip alyň we programma üpjünçiligi gurnaň, we eger-de siz VPN-ni jübi enjam üçin isleýän bolsaňyz, onda programmany iOS üçin App Dükandan ýa-da Android üçin Play Store-den göçürip alyň.

2
Download Torrent

Edil şonuň ýaly, torrent müşderini hem öz enjamyňyza göçürip alyň ýa-da gurnaň.

3
Start Download

Torrenti göçürip almakdan ozal, VPN-i işleiň we serweri saýlaň. Torrentler üçin VPN işjen boldygy, göçürip alyşa başlaň.

Eger-de haýsy bir meseleler ýüze çyksalar, Astrilliň müşderi hyzmatyna ýüz tutuň we biz şatlyk bilen size kömek ederis.