Onion VPN arkaly

Enjamyňyzda Tory programma üpjünçiligi gurnamaga zähmeti çekmän, Astrill VPN arkaly howpsyzly çuňňur web-e giriň. Brouzeriňizde islendik .onion domeny açyň.

Astrill VPN synap görüň
Planet
Shuttle

Tor näme

Tor - "The Onion Routeriň" gysgaltmasy. Bu kompýuteriňizde Tor-y işletmek üçin gurnaýan programma üpjünçilige hem-de Tor birikmeleri dolandyrýan kompýuterleriň toryna hem degişli. Tor onlaýn trafigi Tor torynyň birnäçe beýleki kompýuterler üsti bilen geçirmäge mümkinçilik berýär, we şu arkaly çykýan trafik size çenli yzarlamak mümkin bolmaýar. Ady teklip edýän ýaly, bu gatlaryň hataryny döredip, siziň şahsyýetiňizi beýleki dünýäden gizlýär.

Access exclusive VIP VPN servers
VPN for Port forward

VPN-iň ýerine diňe Tor ulanmak mümkin bolmazmy?

Tor-y onlaýn Internetde aňtamak üçin ulanyşyň birnäçe kemçilikler bar. Siziň IHG we hökümetiňiz siz Tordan peýdalanýandyňyzy aňsatlyk bilen barlap bilýär. Ýokary derejeli wagt we paket korrelýasion analiz arkaly olar siz Torda näme edýäniňizi hem bilip bilýärler.

Ondan hem başga, Tor - bütinleý desentralizirlenen tor, şonuň üçin islän kişi düwün ýa-da hatda çykyş düwün bolup bilýär. Bunuň içinde hem adamlary çuňňur webde yzarlamak isleýän hökümetler hem bolup bilýär.

.onion domenler näme?

Internete kodlanan we anonim ygtyýarlylyk üpçün etmekden başga, Tor Çuňňur web ýa-da Gara web ýaly giňden belli funksiýany hem üpçün edýär. Ýönekeý websaýtlardan tapawutly, bu websaýtlar köpçülige belli IP-lerde hostlanmaýarlar. Bu domen sistemasy hiç hili DNS serwerlere bagly däl, we bu .onion domenler üsti bilen goragy kepilleşdirmek üçin kämilleşdirilen asimmetrik we häş kriptografiýany ulanýar.

Şeýle salgyň mysaly http://astrillrcpusdryujyzbsl7wsugvyfc5s6veyrpkojiqbrorgkfdxvid.onion/ - Astrill VPN-iň resmi Çuňňur web porty. Domeniň hut özi desentralizirlenen maglumatlar binýadynda gerek websaýty tapmak we sizi birikdirmek üçin açar bolup işleýär, we şeýle hem zynjyrdaky düwünleriň hiç biri websaýty kim hostlaýar ýa-da buňa kim girýär barada bilmejekdigini kepillendirýär.

Üns beriň, .onion domenler açylmakdan ozal, Firefox üçin ýorite düzüş ädim derkar. Beýleki ähli brouzerler şu wagt deslapky işleýärler.

Access exclusive VIP VPN servers

Çuňňur web-e aýlanmak üçin Astrill VPN-den näme üçin peýdalanmaly

Haçanda IHG birikmäňiz bilen islendik .onion websaýtlary seredip görmek üçin siz Tor-y öz kompýuteriňizde gurnamaly we Tor-a birikdirmeli bolarsyňyz, Astrill ähli serwerlerde .onion domenlere ygtyýarlylyk berip aňsatlyk döredýär. Biziň VPN-mize birikdirilen wagt adaty brouzeriňizde haýsy bir .onion websaýty açyň, we trafik Astrill arkaly Tor-a aýlanyp size dolanyp geler. Bunuň esasy artykmaçlyklary:

Many devices

Tor trafigi gizlemek

Siziň IHG we hökümetiňiz siz çuňňur webde ulanýanyňyz barada bilip bilmeýär, ähli Çuňňur Web-e degişli seredip görmek gizlin bolyär

Family members

Gizlinligiň üstüni açylmakdan gorag

Hökümetlere sizi we siziň Tor trafigiňizi birikdirmäge rugsat berýän paketlaryň korrelýasiýasyna bagly birnäçe teoretiki we praktiki hüjümleriň bolmagy.

Small business

Tor-y işletmek gerek däl

Siz Tor programma üpjünçiligi gurnamasyna bagly kyn we agyr amaldan geçmeli bolmarsyňyz. Onion VPN arkaly ähli Astrill serwerlerde deslapky işleýär.

Astrill Onion VPN arkaly şular bilen işleýär

Windows Windows
MacOS MacOS
Linux Linux
Router Router
iPhone iPhone
iPad iPad
Anroid Phone Android Telefon
Android Tablet Android Planşet
Astrill VPN synap görüň Gara Web-e sekuntlaryň içinde giriň