Mugt Android VPN

Öz mobil enjamyňyzy, planşeti ýa-da TV-ni mugt Astrill VPN üsti bilen goraň. Ulanmak üçin amatly VPN programmany alyň we bütün dünýäde 50-den hem artyk ýurtlar bilen birikdiriň. Bu diňe Android ulanjylar aýratyn geleşik.

Google Play
Planet
Shuttle

Ajaýyp VPN programmasy

Biziň üýtgeşik we täsin funksiýalarymyzy barlaň
easy vpn

Bir basyş bilen VPN-e birikdiriň

Astrill VPN programmaň bir uly AÇ/ÝAP düwmesi bar we ähli sazlamalar oňaýly bir kiçi penjiräň içine sygýarlar. Ulanmak üçin super aňsat.

Hundreds of servers

Ýüzlerçe serwerler

Biziň köp-gigabitli serwerleriň super tiz tordan bütündünýäň onlarça ýurtlardan IP salgyny alyň. Hyýaly serhetleriň üstünden geçiň we siziň ýurduňyzda elýeterli däl ýa-da blokirlenen hyzmatlara ygtyýarlylyk alyň.

Biziň ähli VPN serwerleri görüň
vpn app filter

Programma filtri

Haýsy programmalar VPN birikmesinden geçjekdigini we haýsy siziň ýerli IP-den (siziň IHG-dan) geçjekdigini saýlaň.

Filtrler barada doly okaň
Başga platforma gerekmi? Doly meýilnama alyň
Hatda köpçülige açyk Wi-Fi ýaýlym nokatlary bilen goragly boluň

Hatda köpçülige açyk Wi-Fi ýaýlym nokatlary bilen goragly boluň

Dünýä açyk we zyýanly hem köpçülige açyk Wi-Fi-lardan doly. Şeýle tora VPN-siz birikdirýän wagt, hakerler we maglumat senzorlar siziň birikmäňize girip, siziň maglumatlaryňyzy barlap we belli mazmunlary bökdäp bilýärler. Aeropoertda, mektepde, Airbnb kwartirada ýä-da halaýan kafeda bolýan wagt öz gizlinligiňizi goraň.

Geotargeting we ýerleşýän ýery anyklaýyşyň öňüni alyň

Geotargeting we ýerleşýän ýery anyklaýyşyň öňüni alyň

Siziň fiziki ýerleşýän ýeriňiz bilen bagly däl IP salgyňyz bilen onlaýn satyjylaryň, gözleg motorlaryň we mazmun üpjün edijileriň siziň bolýan ýeriňizi bilmegiň öňüni alyň. Siziň IP salgyňyz siz barada köp zatlar aýdyp bilýär, şeýle hem käbir hyzmatlar hemme ýurtlarda elýetirli däl. Astrill VPN-i öz IP salgyňyzy gizlemäge ulanyň we dünýäniň haýsy bir ýerde ýerleşýändigiň täsirini dörediň.

Hemme platformalar üçin Astrill VPN alyň

Hemme platformalar üçin Astrill VPN alyň

Noutbuk ýa-da desktopyňyzda hem şol ýaly ajaýyp funksiýalar gerekmi? Onda standard VPN toplumy alyň we isleýän platformada, Mac, Windows, Linux, Android, Blackberry ýa-da router, bir ýerde bir wagtda 5 enjamlardan çenli seredip görüň.

Standard VPN baha meýilnamasyna baryň

Siziň üçin otpimal bolýan zady saýlaň

Astrill Mugt Android plany

 • Diňe 1 enjam
 • Diňe Android
 • Protokol saýlama ýok
 • Serwerleriň az mukdardy
Baha:
mugt
Google Playden göçürip alyň
Diňe programmada hasaba aldyrmagy arkaly elýeterlidir

Astrill standard plany

 • bir ýerde bir wagtda 5 enjamlar
 • iOS, Mac, Windows, Linux, Android, Blackberry, Router
 • OpenWeb, OpenVPN, StealthVPN, L2TP, SSTP, IPSec
 • Hemme serwerler elýeterli
Baha:
$15.00/aý Her ýyl 180.00 töleg
1 minutyň içinde hasaby açyň. Websaýta elýeterlidir.
Beýleki şertler:
 • Mugt hasap diňe resmi Android VPN programma bilen we bir wagtda diňe bir Android enjamda ulanyp bolýar.
 • Bu toplum käbir ýurtlarda elýeterli däl bolmagy mümkin, onuň elýeterligini mälim etmek üçin goldawa ýüz tutuň.
 • Ýol hereket ýok we tizlik çäklendirişler bar
 • Isleýan wagt mugt diňe-Android toplumy doly VPN topluma beýgeltilip bolýar