Torrentler üçin iň tiz VPN

 • Kepillendirilen Anonimlik
 • Okgunly Tizlik
 • Çäksiz Goýberijilik Ukyby
 • Ýazgysyz Syýasaty
 • Harby Derejeli Kodlaşdyrma
VPN for torrent
Häzir hasaby açmak

Hiç hili kredit kartlar gerek däl. Gurnamak aňsat.

VPN for torrent

Astrilliň kömegi bilen Torrent göçürip alyşyňyzy 100% gizlin saklaň

Eger-de siziň IP salgyňyz gizlin bolmasa we maglumat geçirişi kodlanan bolmasa, onda siz özüňizi öz Internet Hyzmat Gullugyňyzyň (IHG) we şeyle hem daşarky dünýäň öňünde paş edýärsiňiz. Torrent ulanýandyňyzy anonim we goragly saklamak üçin size torrentleri göçürip almak üçin VPN gerek. Astrill şeýle gizlinligi we goragy üpçün edýär.

IHG ýa-da edaralaryň tarapyndan Internet hyzmatyňyzy bökdirmäge töwekgellik näme üçin etmeli, haçanda siz, ygtybarly torrent üçin VPN arkaly, anonim bolup bilýärsiňiz?

Astrilliň Torrentler üçin VPN-i näme üçin ulanmaly?

Çäksiz enjamlar

Çäksiz enjamlar

Size bir öýde bir wagtda bolýan 5 birikmelere çenli berilýär

Hiç hili sanlaýyn yzy ýok

Hiç hili sanlaýyn yzy ýok

Nol ýazgy syýasatyň many - hiç hili sanlaýyn yzy ýok

Anonimlik

Anonimlik

IP-ni gizleýär we ähli maglumaty kodlaýar

Çäksiz isleýişi

Çäksiz isleýişi

Çäksiz goýberijilik ukybyň many - maglumat çäklendirmeler ýok

Bütindünýä

Bütindünýä

62 ýurtlarda 350 serwerlerden hem köp

Harby derejeli kodlaşdyrma

Harby derejeli kodlaşdyrma

Siziň maglumatyňyz iň berk standartlary ulanyp kodlanyldy

Halaýan saýtlardan blokirlemäni aýryň

Halaýan saýtlardan blokirlemäni aýryň

Şeýle hem programmalaryň we hyzmatlaryň giň sanawyndan blokirlemäni aýryň

Şeýle hem programmalaryň we hyzmatlaryň giň sanawyndan blokirlemäni aýryň

Şeýle hem programmalaryň we hyzmatlaryň giň sanawyndan blokirlemäni aýryň

24/7 müşderi goldawy

Maňa Torrentler üçin VPN näme üçin gerek?

Siziň IHG-ňiz sizi yzarlaýandygy we internetde edýär ähli hereketleriňizi belliýändigi barada bilýaniňiz mümkin. Bu siziň internet taryhyňyz bilen göçürip alynan resminamalary hem içine alýär. Bundan başga, sizi diňe torrent üsti bilen siziň IP salgyňyzy görüp bilýän köp sany şahslar garaýarlar.

Bunyň many - her gezek siz resminama ýa-da faýl paýlaşmak niýet bilen bir-derejeli tora birikdirilýän wagt, siz öz IP salgyňyzy ýüzlerçe we hatda müňlerçe ygtybarsyz ýat adamlaryň öňünde paş edýäniz. Şol sebäpli siziň enjamyňyz(lar)da iň gowy torrentler VPN-i gurnamak derkar.

VPN for torrent

Goragly Torrent Ulanyşy islendik enjamda

Astrill VPN köp sanly platformalarda işleýär
Windows Windows
macOS macOS
Linux Linux
Apple TV Apple TV
Router Router
iPhone iPhone
iPad iPad
Android Telefon Android Telefon
Android Planşet Android Planşet
Boxee Boxee

Astrill VPN Torrent ulanyjylaryny anonim we goragly nädip saklaýar?

 • Astrill VPN arkaly siz torrentleri göçürip alyp we, öz IP-ňizi doly gizlin saklap, bir-derejeli torda mazmunlary paýlaşyp bilýärsiňiz.

 • IP salgylaryň maskirowka we ýokary derejeli harby derejeli kodlaşdyrma arkaly Astrill siziň şahsyýetiňizi, onlaýn hereketleriňizi we ýerleşişiňizi IHG-den, kiber-päliýamanlardan we hökümet edaralardan gizleýär.

 • IP syzma howpy ýüze cykjak mahaly Awariýa Açar funksiýasy iterneti kesýär.

 • Siz, gizlinlik we gorag hakda alada etmän, islendik köpçülige açyk tory ulanyp bilýärsiňiz.

 • Eger-de haýsy bir wagt maglumat geçirişi tutulan bolsada, siziň maglumat bukjaňyzy deşifrowka etmek juda kyn bolar.

 • Bu BitTorrent, uTorrent, LimeWire we beýleki P2P paýlaşýan torlar üçin VPN.

Torrentler üçin VPN-iň sazlamasyny nädip etmeli?

1
Download Astrill

Windows/MacOS üçin gurnaýjy faýly göçürip alyň we programma üpjünçiligi gurnaň, we eger-de siz VPN-ni jübi enjam üçin isleýän bolsaňyz, onda programmany iOS üçin App Dükandan ýa-da Android üçin Play Store-den göçürip alyň.

2
Download Torrent

Edil şonuň ýaly, torrent müşderini hem öz enjamyňyza göçürip alyň ýa-da gurnaň.

3
Start Download

Torrenti göçürip almakdan ozal, VPN-i işleiň we serweri saýlaň. Torrentler üçin VPN işjen boldygy, göçürip alyşa başlaň.

Torrent ulanyşyňyzy goraň Hiç hili kredit kartlar gerek däl. Gurnamak aňsat.

Eger-de haýsy bir meseleler ýüze çyksalar, Astrilliň müşderi hyzmatyna ýüz tutuň we biz şatlyk bilen size kömek ederis.

Müňlerçe hoşal synlar

Jonathan

Fast for torrenting, it makes it actually faster than without VPN!

Gary

YES YES YES! There is VPN that will not slow down and can handle my optical Internet connection. The speeds here in AU are just incomparable with other VPNs.

Dom

I didnt get a single DMCA since I started using Astrill. Recommended!

Eduardo

Just works. Stable VPN for bittorrent. Worth the price

Luke

I will never go back to any other VPN. Astrill is just without compromise the fastest VPN I have EVER used!!!

Juan Ramon

So many servers that work well with torrents. Have been using for 2 years and not a single DMCA notice since I started.