Gurallar

Biz siziň VPN-ňizi testirlemek we onlaýn goragyňyzy kepillendirmek üçin şu gural toplumy üpçun edýäris. Eger-de siz häzirki IP-ňizi barlamak, VPN-ňize DNS ýa-da IPv6 syzmalardan zyýan ýetirilmegini tassyklamak, IP-niň açyk portlaryny barlamak ýa-da parolyňyz hakerleriň tarapyndan paýlanýan onlaýn syzan parollaryň maglumatlar binýadyna girmeýändigine göz ýetirmek isleýan bolsaňyz, siz dogry ýere gelipsiňiz.

Meniň IP näme?

Meniň IP näme?

Internetde seredip görýän mahaly şu wagt haýsy IP salgyny ulanýandyňyzy barlaň. Öz IP salgyňyza hasaba alanan ýurt, şäher, sebit we IHG barada biliň.
VPN syzma testi

VPN syzma testi

VPN-e birikdirilen mahaly siziň hakyky IP-ňizi syzdyrmak üçin köp sany ýollar bar. DNS, IPv6, WebRTC, Fleş... Siziň VPN-ňiz birikmäňizi dogry goraýandygyny barlaň.
Parol syzma testi

Parol syzma testi

Biz 500 millionden hem köp syzan parollardan ybarat maglumat binýady topladyk we size geçen wagtlarda parolyňyzyň Internetde syzandygyny ýa-da syzmadygyny barlamak rugsat berýäris.
Port skany

Port skany

Siziň IP-ňiziň açyk portlar bardygyny barlaň. Bu käbir programmalaryň dogry işleýişine derkar (BitTorrent, VOIP, ...), emma howpsuzlyga hemle hökmünde islenilmeýän bolup bilýär.
IPv6 syzma testi

IPv6 syzma testi

Siziň Internet birikmäňiz siziň hakyky IPv6-y syzdyrmaýandygy barlaň. Bu islenilmeýän taraplara siziň onlaýn hereketleriňizi görmäge ygtyýar berip bilýär.
DNS syzma testi

DNS syzma testi

Internet birikme DNS-i syzdyrýarmy? Bu siziň hakyky ýerleşişiňizden, seredip görýän taryhyňyzdan üştüni açyp bilýär we sizi phishing hüjümleriň öňünde gowşak edýär.